บริการยื่นวีซ่าจีน

เอกสารประกอบ การขอวีซ่าจีน

  1. หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) เล่มจริง มีอายุเหลือใช้ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน มีหน้าว่างเหลือ 2 หน้า
  2. รูปถ่ายสี ขนาด 48×33 มม. พื้นหลังสีขาวเท่านั้น หน้าตรง ไม่สวมหมวก เปิดหู เปิดหน้าผาก เสื้อที่ใส่ต้องไม่ใช่แขนกุด ห้ามใส่เสื้อสีขาว ห้ามใส่ต่างหู สร้อยคอ ถ่ายจากร้านถ่ายรูปเท่านั้น จำนวน 2 ใบ (หากใช้คลิปหนีบมา ข้างหลังพาสปอร์ต อย่าให้รูปเป็นรอยเด็ดขาด ห้ามใช้แม็กเย็บที่รูปเด็ดขาด)
  3. ใบจองตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
  4. ใบจองโรงแรม หรือกรณีไปพักกับเพื่อนหรือญาติ จะต้องมีจดหมายเชิญจากผู้ที่อาศัยอยู่ในจีนด้วย (เยี่ยมญาติ)
  5. แบบฟอร์มใบกรอกข้อมูลส่วนตัว

***ตัวอย่างรูปถ่าย***

กรณีเด็กต่ำกว่า 18 ปี เดินทางกับพ่อ และ แม่ เพิ่ม (เด็กที่มีพ่อและแม่เป็นคนจีนรบกวนติดต่อ)
– สำเนาสูติบัตร (เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ต้องยื่นสูติบัตรตัวจริงด้วย) เขียนชื่อภาษาอังกฤษต่อท้ายชื่อ พ่อ, แม่, ลูก – หน้าพาสปอร์ตของพ่อและแม่ – ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงชื่อนาม-สกุล ออกสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล ด้วย

กรณีเดินทางกับพ่อ หรือ แม่ ท่านใดท่านหนึ่ง เพิ่ม
– หน้าพาสปอร์ตของพ่อและแม่ – หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับ พ่อ หรือ แม่ ฝ่ายหนึ่ง ต้องเป็นหนังสือที่ออกโดย หน่วยงานราชการ เท่านั้น

กรณี ไม่ได้เดินทาง กับ พ่อ หรือ แม่ นอกจากข้างต้นแล้วให้เพิ่ม
– หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไป ต่างประเทศ กับผู้อื่น ระบุความสัมพันธ์ ต้องเป็นหนังสือที่ออกโดย หน่วยงานราชการ เท่านั้น (สำนักงานเขต)

อัตราค่าบริการ (พาสปอร์ตไทย)
ยื่นแบบธรรมดา 4 วันทำการ เล่มละ 1,650 บาท (ไม่รวมค่าบริการ)
ยื่นด่วน 2 วันทำการ เล่มละ 2,650 บาท (ไม่รวมค่าบริการ)

หมายเหตุ

– กรณี (พาสปอร์ตต่างชาติ)
– กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี
– กรณีมีพ่อหรือแม่เป็นคนจีน
– เพศที่3
– ทำงานราชการ ทำงานเกี่ยวกับสื่อทุกชนิด

โปรดติอต่อเจ้าหน้าที่