บริการยื่นวีซ่าจีน

เอกสารประกอบ การขอวีซ่าจีน

 1. หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) เล่มจริง มีอายุเหลือใช้ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน มีหน้าว่างเหลือ 2 หน้า
 2. รูปถ่ายสี ขนาด 48×33 มม. พื้นหลังสีขาวเท่านั้น หน้าตรง ไม่สวมหมวก เปิดหู เปิดหน้าผาก เสื้อที่ใส่ต้องไม่ใช่แขนกุด ห้ามใส่เสื้อสีขาว ห้ามใส่ต่างหู สร้อยคอ ถ่ายจากร้านถ่ายรูปเท่านั้น จำนวน 2 ใบ (หากใช้คลิปหนีบมา ข้างหลังพาสปอร์ต อย่าให้รูปเป็นรอยเด็ดขาด ห้ามใช้แม็กเย็บที่รูปเด็ดขาด)
 3. ใบจองตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
 4. ใบจองโรงแรม หรือกรณีไปพักกับเพื่อนหรือญาติ จะต้องมีจดหมายเชิญจากผู้ที่อาศัยอยู่ในจีนด้วย (เยี่ยมญาติ)
 5. แบบฟอร์มใบกรอกข้อมูลส่วนตัว

***ตัวอย่างรูปถ่าย***

กรณีเด็กต่ำกว่า 18 ปี เดินทางกับพ่อ และ แม่ เพิ่ม (เด็กที่มีพ่อและแม่เป็นคนจีนรบกวนติดต่อ)
– สำเนาสูติบัตร (เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ต้องยื่นสูติบัตรตัวจริงด้วย) เขียนชื่อภาษาอังกฤษต่อท้ายชื่อ พ่อ, แม่, ลูก – หน้าพาสปอร์ตของพ่อและแม่ – ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงชื่อนาม-สกุล ออกสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล ด้วย

กรณีเดินทางกับพ่อ หรือ แม่ ท่านใดท่านหนึ่ง เพิ่ม
– หน้าพาสปอร์ตของพ่อและแม่ – หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับ พ่อ หรือ แม่ ฝ่ายหนึ่ง ต้องเป็นหนังสือที่ออกโดย หน่วยงานราชการ เท่านั้น

กรณี ไม่ได้เดินทาง กับ พ่อ หรือ แม่ นอกจากข้างต้นแล้วให้เพิ่ม
– หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไป ต่างประเทศ กับผู้อื่น ระบุความสัมพันธ์ ต้องเป็นหนังสือที่ออกโดย หน่วยงานราชการ เท่านั้น (สำนักงานเขต)

 • การยื่นวีซ่ามีขั้นตอนดังนี้
  ขั้นตอนที่ 1.ส่งเอกสารสำหรับกรอกข้อมูล
  1.1  พาสปอร์ต  เล่มล่าสุด เล่มจริง
  กรณีเล่มเก่ามีวีซ่าจีนกรุณา      เอาเล่มเก่ามาด้วย
  1.2  รูปถ่าย ขนาด2×2นิ้ว ฉากหลังขาว
  เปิดหู เปิดหน้าผาก ห้ามใส่เครื่องประดับ
  ห้ามใส่เสื้อสีขาว 2 ใบ
  1.3  ฟอร์มข้อมูล
  ทุกท่านต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
 • ขั้นตอนที่ 2 หลังจากทัวร์กรอกข้อมูลให้ท่านแล้ว จะนัดคิว ให้ท่านมาสแกนนิ้วมือที่ศูนย์ยื่น ( แถว ถ.เพชรบุรี)
  **ผู้ที่มีอายุเกิน70ปี ไม่ต้องมาแสกนนิ้วมือ
  ** หากท่านไม่สะดวก วันไหนกรุณาแจ้งล่วงหน้า
 • ขั้นตอนที่ 3  วันที่นัดสแกนนิ้ว
 • ขั้นตอนที่ 4 หลังจากสแกนนิ้วแล้ว จะได้รับเล่มคืนภายใน 4 วันทำการ ( ไม่รวมวันหยุด เสาร์-อาทิตย์ )

อัตราค่าบริการ (พาสปอร์ตไทย)
ยื่นแบบธรรมดา 1 ครั้ง เล่มละ 3,000 บาท (รวมค่าบริการ)

หมายเหตุ

– กรณี (พาสปอร์ตต่างชาติ)
– กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี
– กรณีมีพ่อหรือแม่เป็นคนจีน
– เพศที่3
– ทำงานราชการ ทำงานเกี่ยวกับสื่อทุกชนิด

โปรดติอต่อเจ้าหน้าที่