EXPLORER YUNNAN คุนหมิง ลี่เจียง จงเตี้ยน 6วัน

37,800 บาท

UNESCO มรดกโลกลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก โชว์จางอวี้โหมว แชงกรีล่า วัดลามะซงจ้านหลิง สัมผัสรถไฟความเร็วสูง ไม่ลงร้านรัฐบาล พัก 5 ดาว

EXPLORER YUNNAN คุนหมิง ลี่เจียง จงเตี้ยน 6วัน

รายละเอียดทัวร์จีน

เส้นทางสายใบชา  มรดกโลกลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก  

แชงกรีล่า วัดลามะซงจ้านหลิง  สัมผัสรถไฟความเร็วสูง 2 ขา ไม่ลงร้านรัฐบาล

  • ชมพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมตงปา
  • ขึ้นกระเช้าใหญ่ ชมภูเขาหิมะมังกรหยก อลังการโชว์จางอวี้โหมว
  • ชม สุดยอดเมืองโบราณ เมืองมรดกโลกลี่เจียง เมืองโบราณแชงกรีล่า
  • ชม ช่องแคบเสือกระโจน ช่องแคบที่ลึกที่สุดในโลก ชม โค้งแรกแยงซีเกียง แม่น้ำที่ยาวอันดับสามของโลก
  • ชมวัดลามะซงจ้านหลิน ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาฝอปิง
  • ชมไป๋สุ่ยเหอ ธารน้ำใสชั้นปูนขาว ในหมู่บ้านหุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน
  • ขอพรที่ วัดหยวนทง  เป็นวัดที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในเมืองคุนหมิง
  • โดยสายการบินไทย พัก โรงแรมระดับห้าดาว

 

.
ผู้ใหญ่
พักเดี่ยว
เด็ก 2-11 ปี
สถานะ
1 มิถุนายน 2567 - 6 มิถุนายน 2567
37,800 บาท
7,800 บาท
37,800 บาท
เต็ม
18 มิถุนายน 2567 - 23 มิถุนายน 2567
37,800 บาท
7,800 บาท
37,800 บาท
เต็ม
17 กันยายน 2567 - 22 กันยายน 2567
37,800 บาท
7,800 บาท
37,800 บาท
รับได้
12 ตุลาคม 2567 - 17 ตุลาคม 2567
38,800 บาท
7,800 บาท
38,800 บาท
รับได้
18 ตุลาคม 2567 - 23 ตุลาคม 2567
38,800 บาท
7,800 บาท
38,800 บาท
รับได้
5 พฤศจิกายน 2567 - 10 พฤศจิกายน 2567
37,800 บาท
7,800 บาท
37,800 บาท
รับได้
20 พฤศจิกายน 2567 - 25 พฤศจิกายน 2567
37,800 บาท
7,800 บาท
37,800 บาท
รับได้
5 ธันวาคม 2567 - 10 ธันวาคม 2567
38,800 บาท
7,800 บาท
38,800 บาท
รับได้
28 ธันวาคม 2567 - 2 มกราคม 2568
40,800 บาท
8,800 บาท
40,800 บาท
รับได้
1 มิ.ย. 2567 - 6 มิ.ย. 2567
ผู้ใหญ่
37,800 บาท
พักเดี่ยว
7,800 บาท
เด็ก 2-11 ปี
37,800 บาท
สถานะ
เต็ม
18 มิ.ย. 2567 - 23 มิ.ย. 2567
ผู้ใหญ่
37,800 บาท
พักเดี่ยว
7,800 บาท
เด็ก 2-11 ปี
37,800 บาท
สถานะ
เต็ม
17 ก.ย. 2567 - 22 ก.ย. 2567
ผู้ใหญ่
37,800 บาท
พักเดี่ยว
7,800 บาท
เด็ก 2-11 ปี
37,800 บาท
สถานะ
รับได้
12 ต.ค. 2567 - 17 ต.ค. 2567
ผู้ใหญ่
38,800 บาท
พักเดี่ยว
7,800 บาท
เด็ก 2-11 ปี
38,800 บาท
สถานะ
รับได้
18 ต.ค. 2567 - 23 ต.ค. 2567
ผู้ใหญ่
38,800 บาท
พักเดี่ยว
7,800 บาท
เด็ก 2-11 ปี
38,800 บาท
สถานะ
รับได้
5 พ.ย. 2567 - 10 พ.ย. 2567
ผู้ใหญ่
37,800 บาท
พักเดี่ยว
7,800 บาท
เด็ก 2-11 ปี
37,800 บาท
สถานะ
รับได้
20 พ.ย. 2567 - 25 พ.ย. 2567
ผู้ใหญ่
37,800 บาท
พักเดี่ยว
7,800 บาท
เด็ก 2-11 ปี
37,800 บาท
สถานะ
รับได้
5 ธ.ค. 2567 - 10 ธ.ค. 2567
ผู้ใหญ่
38,800 บาท
พักเดี่ยว
7,800 บาท
เด็ก 2-11 ปี
38,800 บาท
สถานะ
รับได้
28 ธ.ค. 2567 - 2 ม.ค. 2568
ผู้ใหญ่
40,800 บาท
พักเดี่ยว
8,800 บาท
เด็ก 2-11 ปี
40,800 บาท
สถานะ
รับได้

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง