BEAUTIFUL BLOSSOM GUIZHOU ซากุระหมื่นไร่ หวงกว่อซู่ 6วัน5คืน

เริ่ม29,900 บาท

ชม อุทยานซากุระหมื่นไร่ อุทยานน้ำตกหวงกว่อซู่ หุบเหวน้ำตกร้อยสายหม่าหลิงเหอ ภูเขาหมื่นยอด หรือ ว่านฟงหลิน ไม่ลงร้านรัฐบาล

รายละเอียดทัวร์จีน

ซากุระหมื่นไร่ หวงกว่อซู่ เขาหมื่นยอด 6วัน5คืน

  • ชม อุทยานซากุระหมื่นไร่ ณ ลานซากุระหมื่นไร่ผิงป้า
  • ชม อุทยานน้ำตกหวงกว่อซู่ ซึ่งเป็นน้ำตกที่มีขนาดใหญ่ 1 ใน 7 ของโลก
  • ชม ความงามของภูเขาหมื่นยอด หรือ ว่านฟงหลิน
  • ชม หุบเหวน้ำตกร้อยสายหม่าหลิงเหอ ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวระดับโลกของจีน
  • เมืองโบราณกวนตู้ แหล่ง ท่องเที่ยว ซ็อปปิ้ง เสื้อผ้า อาหารพื้นเมือง ขนม ในบรรยากาศ แบบเมืองโบราณ
  • ไม่ลงร้านรัฐบาล
  • สายการบินไทย TG
.
ผู้ใหญ่
พักเดี่ยว
เด็ก 2-11 ปี
สถานะ
12 – 16 มีนาคม 2563 4 ดาว
29,900
3,800
-
รับได้
12 – 16 มีนาคม 2563 5 ดาว
32,800
5,800
-
รับได้
12 – 16 มีนาคม 2563 4 ดาว
ผู้ใหญ่
29,900
พักเดี่ยว
3,800
เด็ก 2-11 ปี
-
สถานะ
รับได้
12 – 16 มีนาคม 2563 5 ดาว
ผู้ใหญ่
32,800
พักเดี่ยว
5,800
เด็ก 2-11 ปี
-
สถานะ
รับได้

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง