เฉินตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง เล่อซาน ง้อไบ๊ 8วัน

55,800บาท

อุทยานธารสวรรค์จิ่วจ้ายโกว (รวมรถเหมาในอุทยาน ) ล่องเรือชมหลวงพ่อโตเล่อซาน เขาง้อไบ๊(กระเช้าขึ้น-ลง)

รายละเอียดทัวร์จีน

เฉินตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง เล่อซาน ง้อไบ๊ 8วัน

อุทยานหวงหลง  อุทยานจิ่วจ้ายโกว  คีรีเอ๋อเหมยซาน

กำหนดการเดินทาง     

17 – 24 ตุลาคม 2566

26 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2566

 | สอบถาม 086-3401100 / 086-3402200  LINE : @grandtour

.
ผู้ใหญ่
พักเดี่ยว
เด็ก 2-11 ปี
สถานะ
17 ตุลาคม 2566 - 24 ตุลาคม 2566
55,800 บาท
9,800 บาท
55,800 บาท
รับได้
26 ตุลาคม 2566 - 2 พฤศจิกายน 2566
55,800 บาท
9,800 บาท
55,800 บาท
รับได้
17 ต.ค. 2566 - 24 ต.ค. 2566
ผู้ใหญ่
55,800 บาท
พักเดี่ยว
9,800 บาท
เด็ก 2-11 ปี
55,800 บาท
สถานะ
รับได้
26 ต.ค. 2566 - 2 พ.ย. 2566
ผู้ใหญ่
55,800 บาท
พักเดี่ยว
9,800 บาท
เด็ก 2-11 ปี
55,800 บาท
สถานะ
รับได้

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง