BLOSSOM ตันปา เต้าเฉิง หลี่ถัง หย่าติง 8วัน7คืน TG

45,800บาท

ธรรมชาติพิสุทธิ์ อารยธรรมทิเบต ดินแดนแชงกรีล่าผืนสุดท้าย อุทยานสี่ดรุณี  ทุ่งหญ้าถ่ากง  อุทยานหย่าติง ไม่ลงร้านรัฐบาล

รายละเอียดทัวร์จีน

ธรรมชาติพิสุทธิ์ อารยธรรมทิเบต ดินแดนแชงกรีล่าผืนสุดท้าย

สี่ดรุณี  ทุ่งหญ้าถ่ากง  อุทยานเต้าเฉิงหย่าติง

  • ชมอุทยานภูเขาสี่ดรุณี ชมวิวสองข้างทางทัศนียภาพอันงดงามของภูเขา
  • ชมหอเตียวโหลว ป้อมโบราณของตันปาา มีรูปทรงที่หลากหลาย โดยป้อมสี่เหลี่ยมนับว่าเด่นที่สุด
  • ชมอุทยานหย่าติง ธรรมชาติอันแสนงดงามของภูเขาหิมะพระจันทร์สีน้ำเงินต้นกำเนิดแชงกรีล่า
  • ชม ทะเลสาบไข่มุก เป็นทะเลสาบที่อยูในหุบเขาที่ความสูง 4,000 เมตรเป็นทะเลสาบเล็กๆสีเขียว ใสเหมือนมรกต ถูกเรียกอีกนามว่า เป็นทะเลสาบคู่ภูเขาหิมะศักดิ์สิทธิ์
  • ชมสะพานหลู่ติ้งเฉียว ซึ่งเป็นสะพานแขวนเก่าแก่ที่สุดของจีน
  • ช้อปปิ้งถนนโบราณจินหลี 
.
ผู้ใหญ่
พักเดี่ยว
เด็ก 2-11 ปี
สถานะ
12 เมษายน 2567 - 19 เมษายน 2567
45,800 บาท
7,800 บาท
45,800 บาท
เต็ม
21 มิถุนายน 2567 - 28 มิถุนายน 2567
12 เม.ย. 2567 - 19 เม.ย. 2567
ผู้ใหญ่
45800 บาท
พักเดี่ยว
7800 บาท
เด็ก 2-11 ปี
45800 บาท
สถานะ
เต็ม
21 มิ.ย. 2567 - 28 มิ.ย. 2567

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง