BLOSSOM ตันปา เต้าเฉิง หลี่ถัง หย่าติง 8วัน7คืน TG

44,800บาท

ธรรมชาติพิสุทธิ์ อารยธรรมทิเบต ดินแดนแชงกรีล่าผืนสุดท้าย อุทยานสี่ดรุณี  ทุ่งหญ้าถ่ากง  อุทยานหย่าติง ไม่ลงร้านรัฐบาล

BLOSSOM ตันปา เต้าเฉิง หลี่ถัง หย่าติง 8วัน7คืน TG

รายละเอียดทัวร์จีน

ธรรมชาติพิสุทธิ์ อารยธรรมทิเบต ดินแดนแชงกรีล่าผืนสุดท้าย

สี่ดรุณี  ทุ่งหญ้าถ่ากง  อุทยานเต้าเฉิงหย่าติง

  • ชมอุทยานภูเขาสี่ดรุณี ชมวิวสองข้างทางทัศนียภาพอันงดงามของภูเขา
  • ชมหอเตียวโหลว ป้อมโบราณของตันปาา มีรูปทรงที่หลากหลาย โดยป้อมสี่เหลี่ยมนับว่าเด่นที่สุด
  • ชมอุทยานหย่าติง ธรรมชาติอันแสนงดงามของภูเขาหิมะพระจันทร์สีน้ำเงินต้นกำเนิดแชงกรีล่า
  • ชม ทะเลสาบไข่มุก เป็นทะเลสาบที่อยูในหุบเขาที่ความสูง 4,000 เมตรเป็นทะเลสาบเล็กๆสีเขียว ใสเหมือนมรกต ถูกเรียกอีกนามว่า เป็นทะเลสาบคู่ภูเขาหิมะศักดิ์สิทธิ์
  • ชมสะพานหลู่ติ้งเฉียว ซึ่งเป็นสะพานแขวนเก่าแก่ที่สุดของจีน
  • ช้อปปิ้งถนนโบราณจินหลี 
.
ผู้ใหญ่
พักเดี่ยว
เด็ก 2-11 ปี
สถานะ
25 กุมภาพันธ์ 2567 - 3 มีนาคม 2567
44,800 บาท
6,800 บาท
44,800 บาท
รับได้
3 มีนาคม 2567 - 10 มีนาคม 2567
44,800 บาท
6,800 บาท
44,800 บาท
รับได้
17 มีนาคม 2567 - 24 มีนาคม 2567
44,800 บาท
6,800 บาท
44,800 บาท
รับได้
24 มีนาคม 2567 - 31 มีนาคม 2567
44,800 บาท
6,800 บาท
44,800 บาท
รับได้
6 เมษายน 2567 - 13 เมษายน 2567
44,800 บาท
6,800 บาท
44,800 บาท
รับได้
12 เมษายน 2567 - 19 เมษายน 2567
45,800 บาท
7,800 บาท
45,800 บาท
เต็ม
18 พฤษภาคม 2567 - 25 พฤษภาคม 2567
44,800 บาท
6,800 บาท
44,800 บาท
รับได้
25 พฤษภาคม 2567 - 1 มิถุนายน 2567
44,800 บาท
6,800 บาท
44,800 บาท
รับได้
1 มิถุนายน 2567 - 8 มิถุนายน 2567
44,800 บาท
6,800 บาท
44,800 บาท
รับได้
25 ก.พ. 2567 - 3 มี.ค. 2567
ผู้ใหญ่
44800 บาท
พักเดี่ยว
6800 บาท
เด็ก 2-11 ปี
44800 บาท
สถานะ
รับได้
3 มี.ค. 2567 - 10 มี.ค. 2567
ผู้ใหญ่
44800 บาท
พักเดี่ยว
6800 บาท
เด็ก 2-11 ปี
44800 บาท
สถานะ
รับได้
17 มี.ค. 2567 - 24 มี.ค. 2567
ผู้ใหญ่
44800 บาท
พักเดี่ยว
6800 บาท
เด็ก 2-11 ปี
44800 บาท
สถานะ
รับได้
24 มี.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567
ผู้ใหญ่
44800 บาท
พักเดี่ยว
6800 บาท
เด็ก 2-11 ปี
44800 บาท
สถานะ
รับได้
6 เม.ย. 2567 - 13 เม.ย. 2567
ผู้ใหญ่
44800 บาท
พักเดี่ยว
6800 บาท
เด็ก 2-11 ปี
44800 บาท
สถานะ
รับได้
12 เม.ย. 2567 - 19 เม.ย. 2567
ผู้ใหญ่
45800 บาท
พักเดี่ยว
7800 บาท
เด็ก 2-11 ปี
45800 บาท
สถานะ
เต็ม
18 พ.ค. 2567 - 25 พ.ค. 2567
ผู้ใหญ่
44800 บาท
พักเดี่ยว
6800 บาท
เด็ก 2-11 ปี
44800 บาท
สถานะ
รับได้
25 พ.ค. 2567 - 1 มิ.ย. 2567
ผู้ใหญ่
44800 บาท
พักเดี่ยว
6800 บาท
เด็ก 2-11 ปี
44800 บาท
สถานะ
รับได้
1 มิ.ย. 2567 - 8 มิ.ย. 2567
ผู้ใหญ่
44800 บาท
พักเดี่ยว
6800 บาท
เด็ก 2-11 ปี
44800 บาท
สถานะ
รับได้

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง