ทัวร์ปักกิ่ง BEIJING UNIVERSAL 5วัน

32,800 บาท

เยือนนครปักกิ่ง จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังกู้กง กำแพงเมืองจีน หอฟ้าเทียนถาน สนุกสนานยูนิเวอร์แซลเต็มวัน !

ทัวร์ปักกิ่ง BEIJING UNIVERSAL 5วัน

รายละเอียดทัวร์จีน

.
ผู้ใหญ่
พักเดี่ยว
เด็ก 2-11 ปี
สถานะ
4 พฤษภาคม 2567 - 8 พฤษภาคม 2567
32,800 บาท
5,800 บาท
32,800 บาท
รับได้
22 พฤษภาคม 2567 - 26 พฤษภาคม 2567
32,800 บาท
5,800 บาท
32,800 บาท
รับได้
1 มิถุนายน 2567 - 5 มิถุนายน 2567
32,800 บาท
5,800 บาท
32,800 บาท
รับได้
20 กรกฎาคม 2567 - 24 กรกฎาคม 2567
32,800 บาท
5,800 บาท
32,800 บาท
รับได้
10 สิงหาคม 2567 - 14 สิงหาคม 2567
32,800 บาท
5,800 บาท
32,800 บาท
รับได้
18 กันยายน 2567 - 22 กันยายน 2567
32,800 บาท
5,800 บาท
32,800 บาท
รับได้
12 ตุลาคม 2567 - 16 ตุลาคม 2567
32,800 บาท
5,800 บาท
32,800 บาท
รับได้
23 ตุลาคม 2567 - 27 ตุลาคม 2567
32,800 บาท
5,800 บาท
32,800 บาท
รับได้
6 พฤศจิกายน 2567 - 10 พฤศจิกายน 2567
32,800 บาท
5,800 บาท
32,800 บาท
รับได้
20 พฤศจิกายน 2567 - 24 พฤศจิกายน 2567
32,800 บาท
5,800 บาท
32,800 บาท
รับได้
5 ธันวาคม 2567 - 9 ธันวาคม 2567
32,800 บาท
5,800 บาท
32,800 บาท
รับได้
10 ธันวาคม 2567 - 14 ธันวาคม 2567
32,800 บาท
5,800 บาท
32,800 บาท
รับได้
4 พ.ค. 2567 - 8 พ.ค. 2567
ผู้ใหญ่
32,800 บาท
พักเดี่ยว
5,800 บาท
เด็ก 2-11 ปี
32,800 บาท
สถานะ
รับได้
22 พ.ค. 2567 - 26 พ.ค. 2567
ผู้ใหญ่
32,800 บาท
พักเดี่ยว
5,800 บาท
เด็ก 2-11 ปี
32,800 บาท
สถานะ
รับได้
1 มิ.ย. 2567 - 5 มิ.ย. 2567
ผู้ใหญ่
32,800 บาท
พักเดี่ยว
5,800 บาท
เด็ก 2-11 ปี
32,800 บาท
สถานะ
รับได้
20 ก.ค. 2567 - 24 ก.ค. 2567
ผู้ใหญ่
32,800 บาท
พักเดี่ยว
5,800 บาท
เด็ก 2-11 ปี
32,800 บาท
สถานะ
รับได้
10 ส.ค. 2567 - 14 ส.ค. 2567
ผู้ใหญ่
32,800 บาท
พักเดี่ยว
5,800 บาท
เด็ก 2-11 ปี
32,800 บาท
สถานะ
รับได้
18 ก.ย. 2567 - 22 ก.ย. 2567
ผู้ใหญ่
32,800 บาท
พักเดี่ยว
5,800 บาท
เด็ก 2-11 ปี
32,800 บาท
สถานะ
รับได้
12 ต.ค. 2567 - 16 ต.ค. 2567
ผู้ใหญ่
32,800 บาท
พักเดี่ยว
5,800 บาท
เด็ก 2-11 ปี
32,800 บาท
สถานะ
รับได้
23 ต.ค. 2567 - 27 ต.ค. 2567
ผู้ใหญ่
32,800 บาท
พักเดี่ยว
5,800 บาท
เด็ก 2-11 ปี
32,800 บาท
สถานะ
รับได้
6 พ.ย. 2567 - 10 พ.ย. 2567
ผู้ใหญ่
32,800 บาท
พักเดี่ยว
5,800 บาท
เด็ก 2-11 ปี
32,800 บาท
สถานะ
รับได้
20 พ.ย. 2567 - 24 พ.ย. 2567
ผู้ใหญ่
32,800 บาท
พักเดี่ยว
5,800 บาท
เด็ก 2-11 ปี
32,800 บาท
สถานะ
รับได้
5 ธ.ค. 2567 - 9 ธ.ค. 2567
ผู้ใหญ่
32,800 บาท
พักเดี่ยว
5,800 บาท
เด็ก 2-11 ปี
32,800 บาท
สถานะ
รับได้
10 ธ.ค. 2567 - 14 ธ.ค. 2567
ผู้ใหญ่
32,800 บาท
พักเดี่ยว
5,800 บาท
เด็ก 2-11 ปี
32,800 บาท
สถานะ
รับได้

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง