ทัวร์มองโกเลียใน ฮูเหอเฮ่าเท่อ คังปาสือ ตงชวน 6วัน 5คืน

46,800 บาท

มองโกเลียใน "สุสานเจงกิสข่าน สุสานมหาบุรุษแห่งสงครามทะเลทรายที่มีชื่อเสียงก้องโลก"

รายละเอียดทัวร์จีน

  • สุสานเจงกิสข่าน สุสานมหาบุรุษแห่งสงครามทะเลทรายที่มีชื่อเสียงก้องโลก
  • ทุ่งหญ้าซีลามู่เหยิน ทุ่งหญ้าเขียวขจีประดุจพรมสีเขียวที่ปูทอดไปจนจรดเส้นฟ้าดินแดนแห่งนี้ เป็นเขตปศุสัตว์ที่มีชื่อเสียง เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ม้าและวัวพันธุ์ดี
  • เนินทรายเสี่ยงซานวาน หน้าผาทรายที่มีความสูง 110 เมตร มีความลาดชัน 45 องศา
  • พิพิธภัณฑ์มองโกเลียใน จัดแสดงประวัติเรื่องราววิถีชีวิตของชนเผ่าพื้นเมืองตั้งแต่โบราณ รวมทั้งวัตถุโบราณอีกมากมาย
  • ทุ่งนาขั้นบันไดหลากสี ฉากหลังเป็นภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อและฉากหมู่บ้านเล็กๆ

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง