ทัวร์มองโกเลียใน สุสานเจงกิสข่าน ไท่หยวน ต้าถง 6วัน 4คืน

โปรดสอบถาม

ถ้ำพุทธศิลป์ รูปประติมากรรมพระพุทธรูปต่างๆกว่า 51,000 รูป เยี่ยมชมความเป็นอยู่ของชาวมองโกล และ สุสานเจงกิสข่าน

รายละเอียดทัวร์จีน

ช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการไปท่องเที่ยว : กรกฎาคม-กันยายน ของทุกปี

ถ้ำพุทธศิลป์ (วัดหยุนกั่งสือคู) ซึ่งภายในมีถ้ำ 53 ถ้ำ ในพื้นที่นี้มีรูปประติมากรรมพระพุทธรูปต่างๆกว่า 51,000 รูป
เยี่ยมชมชาวบ้านของมองโกล ชมความเป็นอยู่ของชนพื้นเมืองเร่ร่อนมองโกล ที่มีชีวิตที่เรียบง่ายในการกินอยู่
สุสานเจงกิสข่าน สุสานมหาบุรุษแห่งสงครามทะเลทรายที่มีชื่อเสียงก้องโลก อยู่กลางใจเมืองจัตุรัสกว้างใหญ่ บนเนื้อที่ 1,500 ตารางกิโลเมตร

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง