ทัวร์คุนหมิง ลี่เจียง แชงกรีล่า ภูเขาหิมะมังกรหยก 6วัน 5คืน

36,800 บาท

เมืองมรดกโลกลี่เจียง ชมภูเขาหิมะมังกรหยก หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน ชมไป๋สุ่ยเหอ นั่งรถไฟความเร็วสูง ไม่ลงร้านรัฐบาล พัก 5 ดาว

รายละเอียดทัวร์จีน

  • ขึ้นกระเช้าใหญ่ ชมภูเขาหิมะมังกรหยก อลังการโชว์จางอวี้โหมว
  • ชม สุดยอดเมืองโบราณ เมืองมรดกโลกลี่เจียง เมืองโบราณต้าหลี่ เมืองโบราณจงเตี้ยน
  • ชม ภูเขาหิมะสือข่า ( หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน ) ลานหิมะกว้างใหญ่สุดสายตาภายใต้ท้องฟ้าสีคราม
  • ชม วัดลามะซงจ้านหลินได้ชื่อว่าพระราชวังโปตาลาน้อย
  • ชม ช่องแคบเสือกระโจน ช่องแคบที่ลึกที่สุดในโลก ชม โค้งแรกแยงซีเกียง แม่น้ำที่ยาวอันดับสามของโลก
  • ชมไป๋สุ่ยเหอ ธารน้ำใสชั้นปูนขาว ในหมู่บ้านหุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน
  • โดยสายการบินไทย พัก โรงแรมระดับห้าดาว

เดินทางตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – ธันวาคม 2563 – มกราคม 2564

.
ผู้ใหญ่
พักเดี่ยว
เด็ก 2-11 ปี
สถานะ
06-11 พฤษภาคม 2563
36,800
4,800
-
รับได้
02-07 มิถุนายน 2563
36,800
4,800
-
รับได้
28 กรกฎาคม-02 สิงหาคม 2563
39,800
7,800
-
รับได้
11-16 สิงหาคม 2563
39,800
7,800
-
รับได้
15-20 สิงหาคม 2563
39,800
7,800
-
รับได้
13-18 ตุลาคม 2563
36,800
4,800
-
รับได้
20-25 ตุลาคม 2563
36,800
4,800
-
รับได้
05-10 ธันวาคม 2563
36,800
4,800
-
รับได้
06-11 ธันวาคม 2563
36,800
4,800
-
รับได้
29 ธันวาคม 2563 - 3 มกราคม 2564
41,800
7,800
-
รับได้
06-11 พฤษภาคม 2563
ผู้ใหญ่
36,800
พักเดี่ยว
4,800
เด็ก 2-11 ปี
-
สถานะ
รับได้
02-07 มิถุนายน 2563
ผู้ใหญ่
36,800
พักเดี่ยว
4,800
เด็ก 2-11 ปี
-
สถานะ
รับได้
28 กรกฎาคม-02 สิงหาคม 2563
ผู้ใหญ่
39,800
พักเดี่ยว
7,800
เด็ก 2-11 ปี
-
สถานะ
รับได้
11-16 สิงหาคม 2563
ผู้ใหญ่
39,800
พักเดี่ยว
7,800
เด็ก 2-11 ปี
-
สถานะ
รับได้
15-20 สิงหาคม 2563
ผู้ใหญ่
39,800
พักเดี่ยว
7,800
เด็ก 2-11 ปี
-
สถานะ
รับได้
13-18 ตุลาคม 2563
ผู้ใหญ่
36,800
พักเดี่ยว
4,800
เด็ก 2-11 ปี
-
สถานะ
รับได้
20-25 ตุลาคม 2563
ผู้ใหญ่
36,800
พักเดี่ยว
4,800
เด็ก 2-11 ปี
-
สถานะ
รับได้
05-10 ธันวาคม 2563
ผู้ใหญ่
36,800
พักเดี่ยว
4,800
เด็ก 2-11 ปี
-
สถานะ
รับได้
06-11 ธันวาคม 2563
ผู้ใหญ่
36,800
พักเดี่ยว
4,800
เด็ก 2-11 ปี
-
สถานะ
รับได้
29 ธันวาคม 2563 - 3 มกราคม 2564
ผู้ใหญ่
41,800
พักเดี่ยว
7,800
เด็ก 2-11 ปี
-
สถานะ
รับได้

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง