ทัวร์เส้นทางสายไหม ตุนหวง จางเย่ หลันโจว 7วัน

เริ่ม 34,800 บาท

มรดกทางอารยธรรมของมนุษยชาติ เส้นทางการค้าโบราณเชื่อมเอเชียสู่ยุโรป กำแพงเมืองจีนด่านเจียอี้กวน

รายละเอียดทัวร์จีน

กำหนดการเดินทาง        ออกเดินทางวันจันทร์

                                      25 – 31 มีนาคม 2562

                                      15 – 21 เมษายน  / 22 – 28 เมษายน 2562

                                      20 – 26 พฤษภาคม 2562

                                      9 – 15 กันยายน / 23 – 29 กันยายน 2562

                                      14 – 20 ตุลาคม / 21 – 27 ตุลาคม 2562

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง