ทัวร์โอกินาว่า ไต้หวัน ไทเป อี๋หลัน 10วัน 9คืน

โปรดสอบถาม

โอกินาว่า เมืองที่ได้รับสมญาว่า “เกาะฮาวายแห่งญี่ปุ่น” พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจุระอุมิ ที่ทันสมัยและใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น และ นครไทเป เกาะไต้หวัน

รายละเอียดทัวร์จีน

ช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการไปท่องเที่ยว : ท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง