ทัวร์ไต้หวัน ผูหลี่ เจียวซี ฮัวเหลียน ไทเป 6วัน 4คืน

โปรดสอบถาม

มนต์เสน่ห์ไต้หวัน ตึกไทเป101 ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา และ "อุทยานเย๋หลิ่ว" ชายหาดที่มีชื่อเสียงในเรื่องโขดหินที่มีลักษณะรูปทรงที่แปลกตาและงดงาม

รายละเอียดทัวร์จีน

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง