ซีหนิง ทะเลสาบชิงไห่ ทะเลดอกมัสตาร์ด ชาข่า 8วัน

โปรดสอบถาม

ล่องเรือชมทะเลสาบน้ำเค็มชิงไห่ที่ใหญ่ที่สุดในจีน ชมทะเลดอกมัสตาร์ด 1ปีมีครั้ง บินสบายการบินไทย ไม่ลงร้านรัฐบาล

ซีหนิง ทะเลสาบชิงไห่ ทะเลดอกมัสตาร์ด ชาข่า 8วัน

รายละเอียดทัวร์จีน

ทริปถ่ายภาพดินแดนหลังคาโลก แหล่งอารยธรรม ทุ่งหญ้าตระการตา
ทะเลสาบน้ำเค็มใหญ่ที่สุดในจีน – ทะเลดอกมัสดาร์ต 1ปีมีครั้ง

  • ล่องเรือชมทะเลสาบชิงไห่ ทะเลสาบน้ำเค็มที่ใหญ่ที่สุดในจีน
  • ล่องเรือชมทะเลสาบชาข่า ใหญ่1 ใน4 ของจีน
  • ชมทะเลดอกมัสตาร์ด พื้นที่หกแสนเอเคอร์  1 ปีมีครั้ง
  • บินสบายการบินไทย พร้อมสายการบินภายในประเทศ  ไม่ลงร้านรัฐบาล
.
ผู้ใหญ่
พักเดี่ยว
เด็ก 2-11 ปี
สถานะ
1 มกราคม 2513 - 3 มกราคม 2513
10,000 บาท
30,000 บาท
40,000 บาท
เต็ม
1 ม.ค. 2513 - 3 ม.ค. 2513
ผู้ใหญ่
10,000 บาท
พักเดี่ยว
30,000 บาท
เด็ก 2-11 ปี
40,000 บาท
สถานะ
เต็ม

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง