UNESCO SHANXI มรดกโลกอู่ไถซาน ถ้ำน้ำแข็งหมื่นปี ผิงเหยา 8วัน

48,800บาท

พุทธคีรีภูเขาอู่ไถซาน อารามแขวนเสวียนคงซื่อ หลูหยาซาน ถ้ำน้ำแข็งหมื่นปี ถ้ำพุทธศิลป์หยุนกัง เมืองโบราณผิงเหยา ไม่ลงร้านรัฐบาล

รายละเอียดทัวร์จีน

UNESCO SHANXI 8วัน

มรดกโลกไท่หยวน ต้าถง อู่ไถซาน ผิงเหยา

พุทธคีรีภูเขาอู่ไถซาน อารามแขวนเสวียนคงซื่อ หลูหยาซาน

ถ้ำน้ำแข็งหมื่นปี  ถ้ำพุทธศิลป์หยุนกัง  เมืองโบราณผิงเหยา

| สอบถาม 086-3401100 / 086-3402200  LINE : @grandtour

.
ผู้ใหญ่
พักเดี่ยว
เด็ก 2-11 ปี
สถานะ
4 พฤษภาคม 2567 - 11 พฤษภาคม 2567
48,800 บาท
8,800 บาท
48,800 บาท
รับได้
10 พฤษภาคม 2567 - 17 พฤษภาคม 2567
48,800 บาท
8,800 บาท
48,800 บาท
รับได้
18 พฤษภาคม 2567 - 25 พฤษภาคม 2567
48,800 บาท
8,800 บาท
48,800 บาท
รับได้
22 พฤษภาคม 2567 - 29 พฤษภาคม 2567
48,800 บาท
8,800 บาท
48,800 บาท
รับได้
1 มิถุนายน 2567 - 8 มิถุนายน 2567
48,800 บาท
8,800 บาท
48,800 บาท
รับได้
15 กันยายน 2567 - 22 กันยายน 2567
48,800 บาท
8,800 บาท
48,800 บาท
รับได้
13 ตุลาคม 2567 - 20 ตุลาคม 2567
48,800 บาท
8,800 บาท
48,800 บาท
รับได้
20 ตุลาคม 2567 - 27 ตุลาคม 2567
48,800 บาท
8,800 บาท
48,800 บาท
รับได้
4 พ.ค. 2567 - 11 พ.ค. 2567
ผู้ใหญ่
48800 บาท
พักเดี่ยว
8800 บาท
เด็ก 2-11 ปี
48800 บาท
สถานะ
รับได้
10 พ.ค. 2567 - 17 พ.ค. 2567
ผู้ใหญ่
48800 บาท
พักเดี่ยว
8800 บาท
เด็ก 2-11 ปี
48800 บาท
สถานะ
รับได้
18 พ.ค. 2567 - 25 พ.ค. 2567
ผู้ใหญ่
48800 บาท
พักเดี่ยว
8800 บาท
เด็ก 2-11 ปี
48800 บาท
สถานะ
รับได้
22 พ.ค. 2567 - 29 พ.ค. 2567
ผู้ใหญ่
48800 บาท
พักเดี่ยว
8800 บาท
เด็ก 2-11 ปี
48800 บาท
สถานะ
รับได้
1 มิ.ย. 2567 - 8 มิ.ย. 2567
ผู้ใหญ่
48800 บาท
พักเดี่ยว
8800 บาท
เด็ก 2-11 ปี
48800 บาท
สถานะ
รับได้
15 ก.ย. 2567 - 22 ก.ย. 2567
ผู้ใหญ่
48800 บาท
พักเดี่ยว
8800 บาท
เด็ก 2-11 ปี
48800 บาท
สถานะ
รับได้
13 ต.ค. 2567 - 20 ต.ค. 2567
ผู้ใหญ่
48800 บาท
พักเดี่ยว
8800 บาท
เด็ก 2-11 ปี
48800 บาท
สถานะ
รับได้
20 ต.ค. 2567 - 27 ต.ค. 2567
ผู้ใหญ่
48800 บาท
พักเดี่ยว
8800 บาท
เด็ก 2-11 ปี
48800 บาท
สถานะ
รับได้

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง