HILIGHT JIANGXI หนานชาง ซ่างเหรา อู้หยวน จิงเต๋อเจิ้น 6วัน

29,900 บาท

บินตรงหนานชาง พัก 4-5 ดาว ไม่ลงร้านรัฐบาล หุบเขาเทวดาวั่งเซียนกู่ อุทยานหม่าหลานเหวย อู่หนี่โจว หมู่บ้านโบราณหลี่เคิง หอเถิงหวังเก๋อ พิพิธภัณฑ์เซรามิก

รายละเอียดทัวร์จีน

อุทยานแห่งชาติหลู่ซาน  หุบเขาเทวดาวั่งเซียนกู่  หมู่บ้านโบราณหลี่เคิง

หมู่บ้านโบราณหลี่เคิง หอเถิงหวังเก๋อ พิพิธภัณฑ์เซรามิก

บินตรงหนานชาง  พัก 4-5 ดาว ไม่ลงร้านรัฐบาล

เอาใจสูงวัย อายุ 60 ปีขึ้นไป ลดทันที ท่านละ 1,000 บาท 

.
ผู้ใหญ่
พักเดี่ยว
เด็ก 2-11 ปี
สถานะ
11 พฤษภาคม 2567 - 16 พฤษภาคม 2567
29,900 บาท
4,800 บาท
29,900 บาท
รับได้
16 พฤษภาคม 2567 - 21 พฤษภาคม 2567
29,900 บาท
4,800 บาท
29,900 บาท
รับได้
21 พฤษภาคม 2567 - 26 พฤษภาคม 2567
29,900 บาท
4,800 บาท
29,900 บาท
รับได้
26 พฤษภาคม 2567 - 31 พฤษภาคม 2567
29,900 บาท
4,800 บาท
29,900 บาท
รับได้
11 พ.ค. 2567 - 16 พ.ค. 2567
ผู้ใหญ่
29,900 บาท
พักเดี่ยว
4,800 บาท
เด็ก 2-11 ปี
29,900 บาท
สถานะ
รับได้
16 พ.ค. 2567 - 21 พ.ค. 2567
ผู้ใหญ่
29,900 บาท
พักเดี่ยว
4,800 บาท
เด็ก 2-11 ปี
29,900 บาท
สถานะ
รับได้
21 พ.ค. 2567 - 26 พ.ค. 2567
ผู้ใหญ่
29,900 บาท
พักเดี่ยว
4,800 บาท
เด็ก 2-11 ปี
29,900 บาท
สถานะ
รับได้
26 พ.ค. 2567 - 31 พ.ค. 2567
ผู้ใหญ่
29,900 บาท
พักเดี่ยว
4,800 บาท
เด็ก 2-11 ปี
29,900 บาท
สถานะ
รับได้

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง