BEAUTIFUL JIANGXI 8 วัน

44,800 บาท

หนานชาง จิ่งเต๋อเจิ้น อู้หยวน หลงหู่ซาน

รายละเอียดทัวร์จีน

      หนานชาง จิ่งเต๋อเจิ้น อู้หยวน หลงหู่ซาน

>ชมเขาหลู่ซาน เป็นเทือกเขาเก่าแก่ที่มีอายุ 2200 ปี บนเขาแห่งนี้มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ มีลำธารและน้ำตก

>ชมพิพิธภัณฑ์เซรามิก มีการจัดแสดงวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการทำเครื่องปั้นดินเผา 

>ชมหุบเขาเทวดาวั่งเซียนกู่ เป็นจุดชมวิวที่มีภูเขา น้ำตก หุบเขา

>ชมภูเขาเกอเซียน เป็นภูเขาสูง 1096.3 เมตร

>นั่งเรือและล่องแพไม้ไผ่แม่น้ำหลูซี

>ชมภูเขาวงช้าง เป็นช้างหินธรรมชาติขนาดใหญ่ที่เหมือนจริงยืนอยู่บนภูเขา

>ชมหอเถิงหวังเก๋อ เป็นศาลา9ชั้นที่สร้างในสมัยราชวงศ์ถังเป็นศาลาชมวิวแม่น้ำฝู่เหอ

 

 

.
ผู้ใหญ่
พักเดี่ยว
เด็ก 2-11 ปี
สถานะ
21 ตุลาคม 2566 - 28 ตุลาคม 2566
44,800 บาท
8,800 บาท
44,800 บาท
รับได้
29 ตุลาคม 2566 - 5 พฤศจิกายน 2566
44,800 บาท
8,800 บาท
44,800 บาท
รับได้
19 พฤศจิกายน 2566 - 26 พฤศจิกายน 2566
44,800 บาท
8,800 บาท
44,800 บาท
รับได้
21 ต.ค. 2566 - 28 ต.ค. 2566
ผู้ใหญ่
44,800 บาท
พักเดี่ยว
8,800 บาท
เด็ก 2-11 ปี
44,800 บาท
สถานะ
รับได้
29 ต.ค. 2566 - 5 พ.ย. 2566
ผู้ใหญ่
44,800 บาท
พักเดี่ยว
8,800 บาท
เด็ก 2-11 ปี
44,800 บาท
สถานะ
รับได้
19 พ.ย. 2566 - 26 พ.ย. 2566
ผู้ใหญ่
44,800 บาท
พักเดี่ยว
8,800 บาท
เด็ก 2-11 ปี
44,800 บาท
สถานะ
รับได้

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง