IMPRESSION OF GUILIN หลงเซิ่น หยางซั่ว 6วัน5คืน

29,900บาท

ล่องแพไม้ไผ่อวี้หลง พิเศษ ชม 2 โชว์ ม่งว่านเจียหลี-หลิวซานเจี่ย ลิ้มรสอาหารขึ้นชื่อ พักโรงแรม 5 ดาว ไม่ลงร้านรัฐบาล

กุ้ยหลิน หยางซั่ว ล่องแม่น้ำหลีเจียง 4วัน

รายละเอียดทัวร์จีน

ล่องแพไม้ไผ่อวี้หลง  พิเศษ ชม 2 โชว์ ม่งว่านเจียหลี-หลิวซานเจี่ย

ลิ้มรสอาหารขึ้นชื่อ  พักโรงแรม 5 ดาว  ไม่ลงร้านรัฐบาล

  • นั่งกระเช้าขึ้นนาขั้นบันไดหลงจี๋ นาขั้นบันไดที่สวยที่สุดในกุ้ยหลิน
  • ชม โชว์ DREAM LIKE LI RIVER “ม่งว่านหลีเจียง” เป็นการแสดงพิเศษ ที่มีการผสมผสานระหว่างบัลเลย์และกายกรรมอย่างลงตัว
  • ภูเขาหรูอี้ฟง  หรือเขาอวตารในเมืองหยางซั่วของกุ้ยหลิน
  • ล่องแพไม้ไผ่ชมแม่น้ำอวี้หลงเหอ
  • ชม ภูเขาวงพระจันทร์ ช่องเขาขนาดใหญ่ท่ามกลางภูเขาหินปูนสูงใหญ่ในหยางซั่ว
  • เมืองโบราณต้าซี ตั้งอยู่ที่อำเภอหลิงชวน เป็นเมืองโบราณที่ยังคงถูกอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี มีบรรยากาศแบบย้อนยุค
  • อุทยานเขางวงช้าง ชมสัญลักษณ์เมืองกุ้ยหลิน
  • ชม ถ้ำขลุ่ยอ้อ (Reed Flute Cave)  มีอายุมากว่า 180 ล้านปีและได้ดึงดูดนักท่องเที่ยวมายาวนานกว่าพันปี
.
ผู้ใหญ่
พักเดี่ยว
เด็ก 2-11 ปี
สถานะ
13 เมษายน 2567 - 18 เมษายน 2567
29,900 บาท
6,800 บาท
29,900 บาท
เต็ม
24 พฤษภาคม 2567 - 29 พฤษภาคม 2567
13 เม.ย. 2567 - 18 เม.ย. 2567
ผู้ใหญ่
29,900 บาท
พักเดี่ยว
6,800 บาท
เด็ก 2-11 ปี
29,900 บาท
สถานะ
เต็ม
24 พ.ค. 2567 - 29 พ.ค. 2567

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง