IMPRESSION OF GUILIN หลงเซิ่น หยางซั่ว 6วัน5คืน

29,900บาท

กุ้ยหลิน“สวรรค์บนพื้นพิภพ” ล่องเรือแม่น้ำหลีเจียง ซื่อไว่เถาหยวน สันหลังมังกรหลงเซิ่น พิเศษชม 2โชว์ ม่งว่านเจียหลี-หลิวซานเจี่ย ลิ้มรสอาหารขึ้นชื่อ พักโรงแรม 5 ดาว ไม่ลงร้านรัฐบาล

กุ้ยหลิน หยางซั่ว ล่องแม่น้ำหลีเจียง 4วัน

รายละเอียดทัวร์จีน

กุ้ยหลิน“สวรรค์บนพื้นพิภพ”  ล่องเรือแม่น้ำหลีเจียง ซื่อไว่เถาหยวน

สันหลังมังกรหลงเซิ่น  พิเศษชม 2โชว์ ม่งว่านเจียหลี-หลิวซานเจี่ย

ลิ้มรสอาหารขึ้นชื่อ  พักโรงแรม 5 ดาว  ไม่ลงร้านรัฐบาล

  • นั่งกระเช้าขึ้นนาขั้นบันไดหลงจี๋ นาขั้นบันไดที่สวยที่สุดในกุ้ยหลิน
  • ชม โชว์ DREAM LIKE LI RIVER “ม่งว่านหลีเจียง” เป็นการแสดงพิเศษ ที่มีการผสมผสานระหว่างบัลเลย์และกายกรรมอย่างลงตัว
  • ภูเขาหรูอี้ฟง  หรือเขาอวตารในเมืองหยางซั่วของกุ้ยหลิน
  • ล่องเรือแม่น้ำหลีเจียง (ช่วงที่งดงามที่สุดของแม่น้ำ)
  • ชม ภูเขาวงพระจันทร์ ช่องเขาขนาดใหญ่ท่ามกลางภูเขาหินปูนสูงใหญ่ในหยางซั่ว
  • เมืองโบราณต้าซี ตั้งอยู่ที่อำเภอหลิงชวน เป็นเมืองโบราณที่ยังคงถูกอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี มีบรรยากาศแบบย้อนยุค
  • อุทยานเขางวงช้าง ชมสัญลักษณ์เมืองกุ้ยหลิน
  • ชม ถ้ำขลุ่ยอ้อ (Reed Flute Cave)  มีอายุมากว่า 180 ล้านปีและได้ดึงดูดนักท่องเที่ยวมายาวนานกว่าพันปี
.
ผู้ใหญ่
พักเดี่ยว
เด็ก 2-11 ปี
สถานะ
18 พฤษภาคม 2567 - 23 พฤษภาคม 2567
29,900 บาท
6,800 บาท
29,900 บาท
รับได้
15 มิถุนายน 2567 - 20 มิถุนายน 2567
29,900 บาท
6,800 บาท
29,900 บาท
รับได้
28 มิถุนายน 2567 - 3 กรกฎาคม 2567
29,900 บาท
6,800 บาท
29,900 บาท
รับได้
13 กรกฎาคม 2567 - 18 กรกฎาคม 2567
29,900 บาท
6,800 บาท
29,900 บาท
รับได้
10 สิงหาคม 2567 - 15 สิงหาคม 2567
29,900 บาท
6,800 บาท
29,900 บาท
รับได้
14 กันยายน 2567 - 19 กันยายน 2567
29,900 บาท
6,800 บาท
29,900 บาท
รับได้
12 ตุลาคม 2567 - 17 ตุลาคม 2567
29,900 บาท
6,800 บาท
29,900 บาท
รับได้
19 ตุลาคม 2567 - 24 ตุลาคม 2567
29,900 บาท
6,800 บาท
29,900 บาท
รับได้
26 ตุลาคม 2567 - 31 ตุลาคม 2567
29,900 บาท
6,800 บาท
29,900 บาท
รับได้
18 พ.ค. 2567 - 23 พ.ค. 2567
ผู้ใหญ่
29,900 บาท
พักเดี่ยว
6,800 บาท
เด็ก 2-11 ปี
29,900 บาท
สถานะ
รับได้
15 มิ.ย. 2567 - 20 มิ.ย. 2567
ผู้ใหญ่
29,900 บาท
พักเดี่ยว
6,800 บาท
เด็ก 2-11 ปี
29,900 บาท
สถานะ
รับได้
28 มิ.ย. 2567 - 3 ก.ค. 2567
ผู้ใหญ่
29,900 บาท
พักเดี่ยว
6,800 บาท
เด็ก 2-11 ปี
29,900 บาท
สถานะ
รับได้
13 ก.ค. 2567 - 18 ก.ค. 2567
ผู้ใหญ่
29,900 บาท
พักเดี่ยว
6,800 บาท
เด็ก 2-11 ปี
29,900 บาท
สถานะ
รับได้
10 ส.ค. 2567 - 15 ส.ค. 2567
ผู้ใหญ่
29,900 บาท
พักเดี่ยว
6,800 บาท
เด็ก 2-11 ปี
29,900 บาท
สถานะ
รับได้
14 ก.ย. 2567 - 19 ก.ย. 2567
ผู้ใหญ่
29,900 บาท
พักเดี่ยว
6,800 บาท
เด็ก 2-11 ปี
29,900 บาท
สถานะ
รับได้
12 ต.ค. 2567 - 17 ต.ค. 2567
ผู้ใหญ่
29,900 บาท
พักเดี่ยว
6,800 บาท
เด็ก 2-11 ปี
29,900 บาท
สถานะ
รับได้
19 ต.ค. 2567 - 24 ต.ค. 2567
ผู้ใหญ่
29,900 บาท
พักเดี่ยว
6,800 บาท
เด็ก 2-11 ปี
29,900 บาท
สถานะ
รับได้
26 ต.ค. 2567 - 31 ต.ค. 2567
ผู้ใหญ่
29,900 บาท
พักเดี่ยว
6,800 บาท
เด็ก 2-11 ปี
29,900 บาท
สถานะ
รับได้

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง