IMPRESSION OF GUILIN หลงเซิ่น หยางซั่ว 6วัน5คืน

29,900บาท

ล่องแพไม้ไผ่อวี้หลง พิเศษ ชม 2 โชว์ ม่งว่านเจียหลี หลิวซานเจี่ย ลิ้มรสอาหารขึ้นชื่อ พักโรงแรม 5 ดาว ไม่ลงร้านรัฐบาล

รายละเอียดทัวร์จีน

ล่องแพไม้ไผ่อวี้หลง  พิเศษ ชม 2 โชว์ ม่งว่านเจียหลี-หลิวซานเจี่ย

ลิ้มรสอาหารขึ้นชื่อ  พักโรงแรม 5 ดาว  ไม่ลงร้านรัฐบาล

  • นั่งกระเช้าขึ้นนาขั้นบันไดหลงจี๋ นาขั้นบันไดที่สวยที่สุดในกุ้ยหลิน
  • ชม โชว์ DREAM LIKE LI RIVER “ม่งว่านหลีเจียง” เป็นการแสดงพิเศษ ที่มีการผสมผสานระหว่างบัลเลย์และกายกรรมอย่างลงตัว
  • ภูเขาหรูอี้ฟง  หรือเขาอวตารในเมืองหยางซั่วของกุ้ยหลิน
  • ล่องแพไม้ไผ่ชมแม่น้ำอวี้หลงเหอ
  • ชมความงามหมู่บ้านแปะก๊วย HAI YANG
  • เมืองโบราณต้าซี ตั้งอยู่ที่อำเภอหลิงชวน เป็นเมืองโบราณที่ยังคงถูกอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี มีบรรยากาศแบบย้อนยุค
  • อุทยานเขางวงช้าง ชมสัญลักษณ์เมืองกุ้ยหลิน
  • ชม ถ้ำขลุ่ยอ้อ (Reed Flute Cave)  มีอายุมากว่า 180 ล้านปีและได้ดึงดูดนักท่องเที่ยวมายาวนานกว่าพันปี
.
ผู้ใหญ่
พักเดี่ยว
เด็ก 2-11 ปี
สถานะ
30-12-2023
29,900
5,800
29,900
รับได้
30-12-2023
ผู้ใหญ่
29,900
พักเดี่ยว
5,800
เด็ก 2-11 ปี
29,900
สถานะ
รับได้

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง