UNSEEN TIBET หลินจือ กุหลาบพันปี ปอมี่ ลาซา ซีหนิง 10วัน

86,900 บาท

ภูเขาศักดิ์สิทธิ์เซอะจี้ลา พระราชวังกาแลง ทะเลสาบปาซอง ชมกุหลาบพันปี พระราชวังโปตาลา นั่งรถไฟใต่หลังคาโลก ไม่ลงร้านรัฐบาล

UNSEEN TIBET หลินจือ กุหลาบพันปี ปอมี่ ลาซา ซีหนิง 10วัน

รายละเอียดทัวร์จีน

นั่งรถไฟใต่หลังคาโลก

  • ชม ภูเขาศักดิ์สิทธิ์เซอะจี้ลา
  • ชมซากพระราชวังกาแลง ( Galang Palace ) ซากปรักหักพังตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของปอมี่
  • ชมกุหลาบพันปี อำเภอหลินจือ เขตปกครองตนเองทิเบต
  • ชม วัดโปตาลา หรือ พระราชวังโปตาลา เป็นสถานที่เลื่องชื่อที่สุดของโลก
  • ชม ตำหนักนอร์บุลิงกา ซึ่งเป็นพระราชวังฤดูร้อน

 

 

.
ผู้ใหญ่
พักเดี่ยว
เด็ก 2-11 ปี
สถานะ
10 พฤษภาคม 2567 - 19 พฤษภาคม 2567
86,900 บาท
13,800 บาท
86,900 บาท
เต็ม
17 พฤษภาคม 2567 - 26 พฤษภาคม 2567
86,900 บาท
13,800 บาท
86,900 บาท
รับได้
10 พ.ค. 2567 - 19 พ.ค. 2567
ผู้ใหญ่
86,900 บาท
พักเดี่ยว
13,800 บาท
เด็ก 2-11 ปี
86,900 บาท
สถานะ
เต็ม
17 พ.ค. 2567 - 26 พ.ค. 2567
ผู้ใหญ่
86,900 บาท
พักเดี่ยว
13,800 บาท
เด็ก 2-11 ปี
86,900 บาท
สถานะ
รับได้

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง