UNSEEN TIBET หลินจือ ปอมี่ ลาซา ซีหนิง 10วัน

88,900 บาท

ภูเขาศักดิ์สิทธิ์เซอะจี้ลา พระราชวังกาแลง ทะเลสาบปาซอง หุบเขาดอกท้อ พระราชวังโปตาลา นั่งรถไฟใต่หลังคาโลก ไม่ลงร้านรัฐบาล

UNSEEN TIBET หลินจือ ปอมี่ ลาซา ซีหนิง 10วัน

รายละเอียดทัวร์จีน

นั่งรถไฟใต่หลังคาโลก

  • ชม ภูเขาศักดิ์สิทธิ์เซอะจี้ลา
  • ชมซากพระราชวังกาแลง ( Galang Palace ) ซากปรักหักพังตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของปอมี่
  • ชมหุบเขาดอกท้อ อำเภอหลินจือ เขตปกครองตนเองทิเบต ซึ่งเป็นแหล่งปลูกป่าท้อที่มีชื่อเสียงในจีน
  • ชม วัดโปตาลา หรือ พระราชวังโปตาลา เป็นสถานที่เลื่องชื่อที่สุดของโลก
  • ชม ตำหนักนอร์บุลิงกา ซึ่งเป็นพระราชวังฤดูร้อน

 

 

.
ผู้ใหญ่
พักเดี่ยว
เด็ก 2-11 ปี
สถานะ
20 กรกฎาคม 2567 - 29 กรกฎาคม 2567
88,900 บาท
13,800 บาท
88,900 บาท
เต็ม
5 เมษายน 2567 - 14 เมษายน 2567
88,900 บาท
13,800 บาท
88,900 บาท
เต็ม
9 เมษายน 2567 - 18 เมษายน 2567
88,900 บาท
13,800 บาท
88,900 บาท
เต็ม
20 ก.ค. 2567 - 29 ก.ค. 2567
ผู้ใหญ่
88,900 บาท
พักเดี่ยว
13,800 บาท
เด็ก 2-11 ปี
88,900 บาท
สถานะ
เต็ม
5 เม.ย. 2567 - 14 เม.ย. 2567
ผู้ใหญ่
88,900 บาท
พักเดี่ยว
13,800 บาท
เด็ก 2-11 ปี
88,900 บาท
สถานะ
เต็ม
9 เม.ย. 2567 - 18 เม.ย. 2567
ผู้ใหญ่
88,900 บาท
พักเดี่ยว
13,800 บาท
เด็ก 2-11 ปี
88,900 บาท
สถานะ
เต็ม

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง