HILIGHT JIANGXI อู้หยวน หุบเขาเทวดา 6วัน

39,800 บาท

บินตรงลงหวงซาน พัก ในหุบเขาเทวดา ไม่ลงร้านรัฐบาล นั่งกระเช้าหมู่บ้านหวงหลิ่ง สุ่ยม่อซั่งเหอ อู่หนี่วโจว หุบเขาเทวดา เขาหลิงซาน เกอเซียนซาน มกดกโลกหงชุน

รายละเอียดทัวร์จีน

ทัวร์จีนVIP

นั่งกระเช้าหมู่บ้านหวงหลิ่ง  สุ่ยม่อซั่งเหอ  อู่หนี่วโจว

หุบเขาเทวดา เขาหลิงซาน เกอเซียนซาน มกดกโลกหงชุน

บินตรงลงหวงซาน  พักในหุบเขาเทวดา  ไม่ลงร้านรัฐบาล

.
ผู้ใหญ่
พักเดี่ยว
เด็ก 2-11 ปี
สถานะ
21 มิถุนายน 2567 - 26 มิถุนายน 2567
39,800 บาท
6,800 บาท
39,800 บาท
รับได้
17 กรกฎาคม 2567 - 22 กรกฎาคม 2567
42,800 บาท
8,800 บาท
42,800 บาท
รับได้
7 สิงหาคม 2567 - 12 สิงหาคม 2567
42,800 บาท
8,800 บาท
42,800 บาท
รับได้
18 กันยายน 2567 - 23 กันยายน 2567
40,800 บาท
7,800 บาท
40,800 บาท
รับได้
9 ตุลาคม 2567 - 14 ตุลาคม 2567
40,800 บาท
7,800 บาท
40,800 บาท
รับได้
25 ตุลาคม 2567 - 30 ตุลาคม 2567
40,800 บาท
7,800 บาท
40,800 บาท
รับได้
15 พฤศจิกายน 2567 - 20 พฤศจิกายน 2567
40,800 บาท
7,800 บาท
40,800 บาท
รับได้
20 พฤศจิกายน 2567 - 25 พฤศจิกายน 2567
40,800 บาท
7,800 บาท
40,800 บาท
รับได้
6 ธันวาคม 2567 - 11 ธันวาคม 2567
42,800 บาท
8,800 บาท
42,800 บาท
รับได้
27 ธันวาคม 2567 - 1 มกราคม 2568
42,800 บาท
8,800 บาท
42,800 บาท
รับได้
21 มิ.ย. 2567 - 26 มิ.ย. 2567
ผู้ใหญ่
39,800 บาท
พักเดี่ยว
6,800 บาท
เด็ก 2-11 ปี
39,800 บาท
สถานะ
รับได้
17 ก.ค. 2567 - 22 ก.ค. 2567
ผู้ใหญ่
42,800 บาท
พักเดี่ยว
8,800 บาท
เด็ก 2-11 ปี
42,800 บาท
สถานะ
รับได้
7 ส.ค. 2567 - 12 ส.ค. 2567
ผู้ใหญ่
42,800 บาท
พักเดี่ยว
8,800 บาท
เด็ก 2-11 ปี
42,800 บาท
สถานะ
รับได้
18 ก.ย. 2567 - 23 ก.ย. 2567
ผู้ใหญ่
40,800 บาท
พักเดี่ยว
7,800 บาท
เด็ก 2-11 ปี
40,800 บาท
สถานะ
รับได้
9 ต.ค. 2567 - 14 ต.ค. 2567
ผู้ใหญ่
40,800 บาท
พักเดี่ยว
7,800 บาท
เด็ก 2-11 ปี
40,800 บาท
สถานะ
รับได้
25 ต.ค. 2567 - 30 ต.ค. 2567
ผู้ใหญ่
40,800 บาท
พักเดี่ยว
7,800 บาท
เด็ก 2-11 ปี
40,800 บาท
สถานะ
รับได้
15 พ.ย. 2567 - 20 พ.ย. 2567
ผู้ใหญ่
40,800 บาท
พักเดี่ยว
7,800 บาท
เด็ก 2-11 ปี
40,800 บาท
สถานะ
รับได้
20 พ.ย. 2567 - 25 พ.ย. 2567
ผู้ใหญ่
40,800 บาท
พักเดี่ยว
7,800 บาท
เด็ก 2-11 ปี
40,800 บาท
สถานะ
รับได้
6 ธ.ค. 2567 - 11 ธ.ค. 2567
ผู้ใหญ่
42,800 บาท
พักเดี่ยว
8,800 บาท
เด็ก 2-11 ปี
42,800 บาท
สถานะ
รับได้
27 ธ.ค. 2567 - 1 ม.ค. 2568
ผู้ใหญ่
42,800 บาท
พักเดี่ยว
8,800 บาท
เด็ก 2-11 ปี
42,800 บาท
สถานะ
รับได้

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง