FAVOR XINJIANG ซินเจียง คานาสือ คาลาจุ้น 10วัน

76,800บาท

รายการพิเศษตามฤดูกาล อุทยานคานาสือ หาดห้าสี ทะเลสาบไซลีมู แกรนด์แคนยอนตอันจี้ไห่ ทุ่งลาเวนเดอร์ อุทยานคาลาจุ้น พักโรงแรม 4-5 ดาว ไม่ลงร้านรัฐบาล

FAVOR XINJIANG อูหลู่มู่ฉี คานาสือ เท่อเค่อซือ อี้หนิง 10วัน

รายละเอียดทัวร์จีน

ทัวร์ซินเจียง 10วัน

เหนือ – ทุ่งหญ้าตอนกลาง

อุทยานคานาสือ  หาดห้าสี  ทะเลสาบไซลีมู

แกรนด์แคนยอนตอันจี้ไห่ ทุ่งลาเวนเดอร์ อุทยานคาลาจุ้น ชม แกรนด์แคนยอนคั่วเคอซู   นั่งรถไฟความเร็วสูง

รายการพิเศษตามฤดูกาล พักโรงแรม 4-5 ดาว ไม่ลงร้านรัฐบาล

สอบถาม 086-3401100 / 086-3402200  LINE : @grandtour

.
ผู้ใหญ่
พักเดี่ยว
เด็ก 2-11 ปี
สถานะ
25 พฤษภาคม 2567 - 3 มิถุนายน 2567
76,800 บาท
10,800 บาท
76,800 บาท
เต็ม
1 มิถุนายน 2567 - 10 มิถุนายน 2567
76,800 บาท
10,800 บาท
76,800 บาท
เต็ม
7 มิถุนายน 2567 - 16 มิถุนายน 2567
76,800 บาท
10,800 บาท
76,800 บาท
เต็ม
14 มิถุนายน 2567 - 23 มิถุนายน 2567
76,800 บาท
10,800 บาท
76,800 บาท
เต็ม
25 พ.ค. 2567 - 3 มิ.ย. 2567
ผู้ใหญ่
76800 บาท
พักเดี่ยว
10800 บาท
เด็ก 2-11 ปี
76800 บาท
สถานะ
เต็ม
1 มิ.ย. 2567 - 10 มิ.ย. 2567
ผู้ใหญ่
76800 บาท
พักเดี่ยว
10800 บาท
เด็ก 2-11 ปี
76800 บาท
สถานะ
เต็ม
7 มิ.ย. 2567 - 16 มิ.ย. 2567
ผู้ใหญ่
76800 บาท
พักเดี่ยว
10800 บาท
เด็ก 2-11 ปี
76800 บาท
สถานะ
เต็ม
14 มิ.ย. 2567 - 23 มิ.ย. 2567
ผู้ใหญ่
76800 บาท
พักเดี่ยว
10800 บาท
เด็ก 2-11 ปี
76800 บาท
สถานะ
เต็ม

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง