ทัวร์ไต้หวัน ไทเป อุทยานอาลีซาน ตึกไทเป101 4วัน3คืน

18,899 บาท

ไต้หวัน ชิมชานมไข่มุก อุทยานอาลีซาน ตึกไทเป 101 ทะเลสาบสุริยันจันทรา ร้านขนมเหว่ยเก๋อ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค

ทะเลสาบสุริยันจันทรา

รายละเอียดทัวร์จีน

กำหนดการเดินทาง 

06-09 กันยายน 2561
27-30 กันยายน 2561

  • ชมวิวทะเลสาบสุริยันจันทรา
  • อุทยานอาหลีซาน(นั่งรถไฟโบราณ)
  • ตึกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้นตีกชั้น 89)
  • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
  • สายการบินไทย TG

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง