DREAM OF HUBEI อู่ฮั่น เซียงหยาง เสินหนงเจี้ย จิงโจว 6 วัน 5คืน

39,800 บาท

เขาบู๊ตึ๊ง เสินหนงเจี้ย โชว์แสงสีเมืองภาพยนตร์ ล่องแม่น้ำแยงซี นั่งรถไฟฟ้าความเร็วสูง

รายละเอียดทัวร์จีน

                 >>>>โปรพิเสษเอาใจผู้สูงอายุ 70 ปี ลด 2000 บาท<<<<<

  • นำท่านเข้าชมถังเฉิงเป็นเมืองภาพยนต์และโทรทัศน์เซียงหยางเป็นเมืองที่สร้างขึ้นเพื่อถ่ายภาพยนตร์
  • นำท่านนั่งกระเช้าขึ้นสู่จุดไฮไลท์ของเขาบู๊ตึ๊ง เป็นที่ตั้งของตำหนักยอดเขาทอง หรือวัดวิหารทอง
  • ชมจื่อเซียวกง หรืออารามเมฆม่วง เป็นสถานที่ทำพิธีขอพร เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งที่ 9 ของจีน
  • อุทยานแห่งชาติเสินหนงเจี้ย อุดมไปด้วยทรัพยากรป่าไม้ มีสัตว์และพันธุ์พืชมากกว่า5000ชนิด
  • นำท่านชมเสินหนงถัน แท่นบูชา ทั้งหมดล้อมรอบด้วยภูเขาที่สวยงามและเงียบสงบ
  • ล่องเรือเพื่อชมความงามของ ซีหลิงเสีย
  • นำท่านชมพิพิธภัณฑ์อี้ชาง เป็นพิพิธภััณฑ์ท้องถิ่นจัดแสดงวิวัฒนาการภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรม นิทานพื้นบ้าน
.
ผู้ใหญ่
พักเดี่ยว
เด็ก 2-11 ปี
สถานะ
18 พฤศจิกายน 2566 - 23 พฤศจิกายน 2566
39,800 บาท
5,800 บาท
39,800 บาท
รับได้
25 พฤศจิกายน 2566 - 30 พฤศจิกายน 2566
39,800 บาท
5,800 บาท
39,800 บาท
รับได้
30 พฤศจิกายน 2566 - 5 ธันวาคม 2566
39,800 บาท
5,800 บาท
39,800 บาท
รับได้
9 ธันวาคม 2566 - 14 ธันวาคม 2566
39,800 บาท
5,800 บาท
39,800 บาท
รับได้
18-11-2023
ผู้ใหญ่
39,800
พักเดี่ยว
5,800
เด็ก 2-11 ปี
39,800
สถานะ
รับได้
25-11-2023
ผู้ใหญ่
39,800
พักเดี่ยว
5,800
เด็ก 2-11 ปี
39,800
สถานะ
รับได้
30-11-2023
ผู้ใหญ่
39,800
พักเดี่ยว
5,800
เด็ก 2-11 ปี
39,800
สถานะ
รับได้
9-12-2023
ผู้ใหญ่
39,800
พักเดี่ยว
5,800
เด็ก 2-11 ปี
39,800
สถานะ
รับได้

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง