DREAM OF HUBEI อู่ฮั่น โรงภาพยนตร์ถังเฉิง บู๊ตึ้ง เสินหนงเจี้ย 6วัน

39,800 บาท

โชว์แสงสีเมืองภาพยนตร์ พักบนเขาบู๊ติ๊ง ล่องเรือแม่แยงซี นั่งรถไฟความเร็วสูง โปรพิเศษเอาใจผู้สูงวัยอายุ 70 ปี ลด 2,000 บาท ไม่ลงร้านรัฐบาล

DREAM OF HUBEI อู่ฮั่น เซียงหยาง เสินหนงเจี้ย จิงโจว 6 วัน 5คืน

รายละเอียดทัวร์จีน

                 >>>>โปรพิเสษเอาใจผู้สูงอายุ 70 ปี ลด 2000 บาท<<<<<

โชว์แสงสีเมืองภาพยนตร์ พักบนเขาบู๊ติ๊ง ล่องเรือแม่แยงซี นั่งรถไฟความเร็วสูง

  • นำท่านเข้าชมถังเฉิงเป็นเมืองภาพยนต์และโทรทัศน์เซียงหยางเป็นเมืองที่สร้างขึ้นเพื่อถ่ายภาพยนตร์
  • นำท่านนั่งกระเช้าขึ้นสู่จุดไฮไลท์ของเขาบู๊ตึ๊ง เป็นที่ตั้งของตำหนักยอดเขาทอง หรือวัดวิหารทอง
  • ชมจื่อเซียวกง หรืออารามเมฆม่วง เป็นสถานที่ทำพิธีขอพร เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งที่ 9 ของจีน
  • อุทยานแห่งชาติเสินหนงเจี้ย อุดมไปด้วยทรัพยากรป่าไม้ มีสัตว์และพันธุ์พืชมากกว่า5000ชนิด
  • นำท่านชมเสินหนงถัน แท่นบูชา ทั้งหมดล้อมรอบด้วยภูเขาที่สวยงามและเงียบสงบ
  • ล่องเรือเพื่อชมความงามของ ซีหลิงเสีย
  • นำท่านชมพิพิธภัณฑ์อี้ชาง เป็นพิพิธภััณฑ์ท้องถิ่นจัดแสดงวิวัฒนาการภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรม นิทานพื้นบ้าน
.
ผู้ใหญ่
พักเดี่ยว
เด็ก 2-11 ปี
สถานะ
21 พฤษภาคม 2567 - 26 พฤษภาคม 2567
39,800 บาท
5,800 บาท
39,800 บาท
รับได้
1 มิถุนายน 2567 - 6 มิถุนายน 2567
39,800 บาท
5,800 บาท
39,800 บาท
รับได้
7 กันยายน 2567 - 12 กันยายน 2567
39,800 บาท
5,800 บาท
39,800 บาท
รับได้
17 กันยายน 2567 - 22 กันยายน 2567
39,800 บาท
5,800 บาท
39,800 บาท
รับได้
22 ตุลาคม 2567 - 27 ตุลาคม 2567
39,800 บาท
5,800 บาท
39,800 บาท
รับได้
5 พฤศจิกายน 2567 - 10 พฤศจิกายน 2567
39,800 บาท
5,800 บาท
39,800 บาท
รับได้
28 ธันวาคม 2567 - 2 มกราคม 2568
42,800 บาท
6,800 บาท
42,800 บาท
รับได้
21 พ.ค. 2567 - 26 พ.ค. 2567
ผู้ใหญ่
39,800 บาท
พักเดี่ยว
5,800 บาท
เด็ก 2-11 ปี
39,800 บาท
สถานะ
รับได้
1 มิ.ย. 2567 - 6 มิ.ย. 2567
ผู้ใหญ่
39,800 บาท
พักเดี่ยว
5,800 บาท
เด็ก 2-11 ปี
39,800 บาท
สถานะ
รับได้
7 ก.ย. 2567 - 12 ก.ย. 2567
ผู้ใหญ่
39,800 บาท
พักเดี่ยว
5,800 บาท
เด็ก 2-11 ปี
39,800 บาท
สถานะ
รับได้
17 ก.ย. 2567 - 22 ก.ย. 2567
ผู้ใหญ่
39,800 บาท
พักเดี่ยว
5,800 บาท
เด็ก 2-11 ปี
39,800 บาท
สถานะ
รับได้
22 ต.ค. 2567 - 27 ต.ค. 2567
ผู้ใหญ่
39,800 บาท
พักเดี่ยว
5,800 บาท
เด็ก 2-11 ปี
39,800 บาท
สถานะ
รับได้
5 พ.ย. 2567 - 10 พ.ย. 2567
ผู้ใหญ่
39,800 บาท
พักเดี่ยว
5,800 บาท
เด็ก 2-11 ปี
39,800 บาท
สถานะ
รับได้
28 ธ.ค. 2567 - 2 ม.ค. 2568
ผู้ใหญ่
42,800 บาท
พักเดี่ยว
6,800 บาท
เด็ก 2-11 ปี
42,800 บาท
สถานะ
รับได้

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง