FLOWERS BLOOM GUIZHOU กุหลาบพันปี น้ำตกหวงกว่อซู่ 6วัน

33,800 บาท

ชมอุทยานกุหลาบพันปี ชมถ้ำจือจิน ชมอุทยานน้ำตกหวงกว่อซู่ นั่งรถไฟความเร็วสูง ไม่ลงร้านรัฐบาล บินการบินไทย

รายละเอียดทัวร์จีน

  • ชม หมู่บ้านอี๋ไห่ผิง ชนกลุ่มน้อยเผ่าอี๋
  • ชมความงามของกุหลาบพันปี ที่ อุทยานกุหลาบพันปี
  • ชม “จักรพรรดิแห่งถ้ำ” หรือ ถ้ำจือจิน
  • ชม อุทยานน้ำตกหวงกว่อซู่ เป็นน้ำตกที่มีขนาดใหญ่ 1 ใน 7 ของโลก
  • ชม เมืองโบราณกวนตู้
  • ชม วัดหยวนทง วัดหลวงเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองและใหญ่ที่สุดแห่งเมืองคุนหมิง
  • นั่งรถไฟความเร็วสูง
  • ไม่ลงร้านรัฐบาล
.
ผู้ใหญ่
พักเดี่ยว
เด็ก 2-11 ปี
สถานะ
04 – 09 เมษายน 2563
33,800
4,800
-
รับได้
14 - 19 เมษายน 2563
33,800
4,800
-
รับได้
16 - 21 เมษายน 2563
33,800
4,800
-
รับได้
06 – 11 พฤษภาคม 2563
33,800
4,800
-
รับได้
04 – 09 เมษายน 2563
ผู้ใหญ่
33,800
พักเดี่ยว
4,800
เด็ก 2-11 ปี
-
สถานะ
รับได้
14 - 19 เมษายน 2563
ผู้ใหญ่
33,800
พักเดี่ยว
4,800
เด็ก 2-11 ปี
-
สถานะ
รับได้
16 - 21 เมษายน 2563
ผู้ใหญ่
33,800
พักเดี่ยว
4,800
เด็ก 2-11 ปี
-
สถานะ
รับได้
06 – 11 พฤษภาคม 2563
ผู้ใหญ่
33,800
พักเดี่ยว
4,800
เด็ก 2-11 ปี
-
สถานะ
รับได้

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง