HILIGHT JIANGXI หนานชาง หลงซู่ซาน ซ่างเหรา อู้หยวน 7 วัน

38800บาท

หนานชาง หลงซู่ซาน ซ่างเหรา อู้หยวน หุบเขาเทวดาวั่งเซียนกู่

รายละเอียดทัวร์จีน

เช็คอินจุดยอดนิยมมณฑลเจียงซี  พัก 4-5 ดาว  ไม่ลงร้านรัฐบาล

เอาใจผู้สูงวัย อายุ 60 ปี ขึ้นไปลดท่านละ 1,000 บาท

  • หุบเขาเทวดาวั่งเซียนกู่  
  • ทะเลสาบนางฟ้า 
  • ล่องแพแม่น้ำหลูซี
  • หมู่บ้านโบราณหวงหลิง
  • หลี่เคิง  โชว์หมิงเย่ว  หอเถิงหวังเก๋อ
.
ผู้ใหญ่
พักเดี่ยว
เด็ก 2-11 ปี
สถานะ
12 พฤษภาคม 2567 - 18 พฤษภาคม 2567
38,800 บาท
6,800 บาท
38,800 บาท
รับได้
19 พฤษภาคม 2567 - 25 พฤษภาคม 2567
38,800 บาท
6,800 บาท
38,800 บาท
รับได้
2 มิถุนายน 2567 - 8 มิถุนายน 2567
38,800 บาท
6,800 บาท
38,800 บาท
รับได้
9 มิถุนายน 2567 - 15 มิถุนายน 2567
38,800 บาท
6,800 บาท
38,800 บาท
รับได้
8 กันยายน 2567 - 14 กันยายน 2567
38,800 บาท
6,800 บาท
38,800 บาท
รับได้
15 กันยายน 2567 - 21 กันยายน 2567
38,800 บาท
6,800 บาท
38,800 บาท
รับได้
13 ตุลาคม 2567 - 19 ตุลาคม 2567
38,800 บาท
6,800 บาท
38,800 บาท
รับได้
20 ตุลาคม 2567 - 26 ตุลาคม 2567
38,800 บาท
6,800 บาท
38,800 บาท
รับได้
27 ตุลาคม 2567 - 2 พฤศจิกายน 2567
38,800 บาท
6,800 บาท
38,800 บาท
รับได้
12 พ.ค. 2567 - 18 พ.ค. 2567
ผู้ใหญ่
38,800 บาท
พักเดี่ยว
6,800 บาท
เด็ก 2-11 ปี
38,800 บาท
สถานะ
รับได้
19 พ.ค. 2567 - 25 พ.ค. 2567
ผู้ใหญ่
38,800 บาท
พักเดี่ยว
6,800 บาท
เด็ก 2-11 ปี
38,800 บาท
สถานะ
รับได้
2 มิ.ย. 2567 - 8 มิ.ย. 2567
ผู้ใหญ่
38,800 บาท
พักเดี่ยว
6,800 บาท
เด็ก 2-11 ปี
38,800 บาท
สถานะ
รับได้
9 มิ.ย. 2567 - 15 มิ.ย. 2567
ผู้ใหญ่
38,800 บาท
พักเดี่ยว
6,800 บาท
เด็ก 2-11 ปี
38,800 บาท
สถานะ
รับได้
8 ก.ย. 2567 - 14 ก.ย. 2567
ผู้ใหญ่
38,800 บาท
พักเดี่ยว
6,800 บาท
เด็ก 2-11 ปี
38,800 บาท
สถานะ
รับได้
15 ก.ย. 2567 - 21 ก.ย. 2567
ผู้ใหญ่
38,800 บาท
พักเดี่ยว
6,800 บาท
เด็ก 2-11 ปี
38,800 บาท
สถานะ
รับได้
13 ต.ค. 2567 - 19 ต.ค. 2567
ผู้ใหญ่
38,800 บาท
พักเดี่ยว
6,800 บาท
เด็ก 2-11 ปี
38,800 บาท
สถานะ
รับได้
20 ต.ค. 2567 - 26 ต.ค. 2567
ผู้ใหญ่
38,800 บาท
พักเดี่ยว
6,800 บาท
เด็ก 2-11 ปี
38,800 บาท
สถานะ
รับได้
27 ต.ค. 2567 - 2 พ.ย. 2567
ผู้ใหญ่
38,800 บาท
พักเดี่ยว
6,800 บาท
เด็ก 2-11 ปี
38,800 บาท
สถานะ
รับได้

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง