PACKAGE เมืองมรดกโลกลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก 5วัน

* 23,800 บาท

แพ็คเกจทัวร์จีน เริ่มต้น 2 ท่าน พัก Intercontinental Hotel ระดับ 5 ดาว ในเมืองโบราณ เดินทางได้ทุกวัน

คุนหมิง เมืองมรดกโลกลี่เจียง 5วัน4คืน

รายละเอียดทัวร์จีน

เมืองมรดกโลกลี่เจียง 5วัน4คืน
แพ็คเกจทัวร์จีน เที่ยวส่วนตัว 2 ท่าน
พัก Intercontinental Hotel ระดับ 5 ดาว ในเมืองโบราณลี่เจียง

เดินทางได้ทุกวัน 

  • ขึ้นกระเช้าใหญ่ ชมภูเขาหิมะมังกรหยก อลังการโชว์จางอวี้โหมว
  • ชม สุดยอดเมืองโบราณ เมืองมรดกโลกลี่เจียง
  • ชม ช่องแคบเสือกระโจน ช่องแคบที่ลึกที่สุดในโลก
  • ชม โค้งแรกแยงซีเกียง แม่น้ำที่ยาวอันดับสามของโลก
  • ชมอุทยานน้ำหยก แสดงถึงวัฒนธรรมของชนเผ่านาซีที่กลมกลืนกับธรรมชาติ
  • ค่าทัวร์ ไม่รวมค่าตั๋ว ค่าวีซ่า ค่าทิปไกด์
  • อิสระอาหารกลางวัน และอาหารค่ำ

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง