UNSEEN TIBET หลินจือ ปอมี่ ลาซา ซีหนิง 10 วัน

89,800บาท

นั่งรถไฟใต่หลังคาโลก ชม ภูเขาศักดิ์สิทธิ์เซอะจี้ลา ชมกลุ่มธารน้ำแข็งไหลกู่ พระราชวังโปตาลา ชมทะเลสาบรันวู ล้อมรอบด้วยภูเขาสูงตระหง่าน

รายละเอียดทัวร์จีน

หลินจือ ปอมี่ ลาซา ซีหนิง 10 วัน   

ธารน้ำแข็งไหลกู่ พระราชวังโปตาลา นั่งรถไฟใต่หลังคาโลก

>ชมภูเขาศักดิ์สิทธิ์เซอะจี้ลา  เป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของทิเบต

>ชมทะเลสาบรันวู เป็นแหล่งกำเนิดหลักของแม่น้ำพาลุงซังบุ

>ชมน้ำตกภูเขาศักดิ์สิทธิ์ข่าติ้งโกว มียอดเขาแปลกตา มีน้ำตกสูงตระหง่านเกือบ200เมตร

>ชมวัดโปตาลาหรือพระราชวังโปตาลา

.
ผู้ใหญ่
พักเดี่ยว
เด็ก 2-11 ปี
สถานะ
5 กันยายน 2566 - 14 กันยายน 2566
89,800 บาท
9,800 บาท
89,800 บาท
รับได้
5 ก.ย. 2566 - 14 ก.ย. 2566
ผู้ใหญ่
89,800 บาท
พักเดี่ยว
9,800 บาท
เด็ก 2-11 ปี
89,800 บาท
สถานะ
รับได้

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง