นครฉางซา (Changsha) เป็นเมืองหลวงของ มณฑลหูหนาน และมีคำกล่าวว่า …. ตั้งอยู่ทางภาคตะวันตกของมณฑลหูหนาน สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ชิง