“ซีอาน เมืองที่มีอายุเก่าแก่ เกือบสามพันปี”

ซีอาน (Xian)  เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศจีนซีอาน เป็นเมืองแห่งประวัติศาสตร์ที่มีชื่อเสียงของโลกเมืองหนึ่ง ความหมาย: ความสงบสุขทางตะวันตก) เป็นเมืองหลวงของมณฑลส่านซี ในประเทศจีน และเป็นหนึ่งในเมืองสำคัญในประวัติศาสตร์จีน ในอดีตซีอานได้เป็นเมืองหลวงของ 13 ราชวงศ์ รวมทั้ง โจว ชิน ฮั่น และ ถัง ซีอานยังเป็นเมืองปลายทางของเส้นทางสายไหม ซีอานมีประวัติอันยาวนานมากกว่า 3,100 ปี โดยชื่อเดิมว่า ฉางอาน ซึ่งมีความหมายว่า “ความสงบสุขชั่วนิรันดร์”

สถานที่ท่องเที่ยวเมืองซีอาน

สุสานจิ๋นซีฮ่องเต้ สุสานโบราณมากกว่า 2,000 ปี แห่งนี้ ที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์กรยูเนสโก ซึ่งสุสานตั้งอยู่ในตำบลหลินถง ปัจจุบันรัฐบาลประเทศจีนได้ขุดพบวัตถุโบราณในสุสานแห่งนี้เป็นจำนวนมาก ที่น่าตื่นตานั้นก็คือจำนวนของกองทัพทหารที่ทำตากดินเผา เครื่องสรรพวุธ รถม้า และม้าศึก จำนวนกว่า 7,400 ชิ้น สำหรับห้องบรรจุพระบรมศพของจักรพรรดิฉินที่1นั้นจะตั้งอยู่จุดกึ่งกลางของสุสานแห่งนี้

เจดีย์ห่านป่าใหญ่ เจดีย์สูง7ชั้นโดดเด่นเป็นสง่า ที่มองเห็นมาแต่ไกลจากถนนทางตอนใต้ของเมือง คือเจดีย์ห่านป่าใหญ่ศาสนสถานโบราณ ที่แสดงถึงความรุ่งเรืองของพุทธศาสนาในแผ่นดินจีน หลังจากที่พระถังซำจั๋งเดินทางไปยังชมพูทวีป เพื่ออัญเชิญพระไตรปิฎกกลับมา ท่านก็ได้พำนักที่วัดต้าเฉียน และเป็นเจ้าอาวาสของวัดนี้ จากนั้นได้มีการสร้างเจดีย์5ชั้นภายในอาณาเขตวัด ภายหลังได้ถูกทำลายลงในสมัยพระนางอู่เจ๋อเทียน พระนางจึงมีพระบัญชาให้สร้างขึ้นใหม่เป็น10ชั้น ก่อนจะพังทลายจากแผ่นดินไหวเหลือเพียง7ชั้นดังที่เห็นในปัจจุบัน นอกจากเจดีย์ห่านป่าใหญ่ ซึ่งสามารถชมวิวข้างบนได้แล้ว ยังมีอนุสาวรีย์พระถังซำจั๋ง หอระฆังทางทิศตะวันออก หอกลองทางทิศตะวันตก พระอุโบสถที่ประดิษฐานพระพุทธรูป3องค์ หอพระถังซำจั๋งที่มีรูปปั้นสัมฤทธิ์ของท่านในท่านั่งสมาธิ การได้มานมัสการที่วิหารพันปีแห่งนี้จึงนับได้ว่าเป็นสิริมงคลต่อชีวิตอย่างยิ่ง

วัดฝ่าเหมิน วัดฝ่าเหมิน อำเภอฝูเฟิง มณฑลส่านซี เป็นวัดที่มีชื่อเสียงโด่งดัง เนื่องจากมีพระบรมสารีริกธาตุของ พระพุทธเจ้าศากยมุนี ตั้งประดิษฐานอยู่ เมื่อเดือนเมษายน 1987 นักโบราณคดีจีนได้พบวัง ใต้ดินวังหนึ่งภายใต้ฐานเจดีย์วัดฝ่าเหมินในการบูรณะซ่อมแซมเจดีย์องค์นี้ โบราณวัตถุ อันล้ำค่าที่เก็บไว้ในวังใต้ดินทำให้ผู้คนทั่วโลกรู้สึกทึ่ง จึงถือกันว่า เป็นสิ่งสำคัญอีก ประการหนึ่งที่ได้ค้นพบหลังหุ่นทหา รและม้าสมัยจิ๋นซีฮ่องเต้ในมณฑลส่านซีของจีน

City Wall อิฐก้อนแรกของกำแพงเมืองอันแข็งแกร่งแห่งนครซีอาน ถูกเรียงบนผืนดินในราชวงศ์ฮั่น จนได้ชื่อว่าเป็นนครแห่งแรกของอาณาจักรจีนที่มีกำแพงเมือง ผ่านไปหลายศตวรรษการต่อเติมสืบกันมาทำให้กำแพงเมืองซีอาน กลายเป็นกำแพงเมืองเก่าที่สมบูรณ์ที่สุดของจีน และเป็นหนึ่งในปราการป้องกันทางทหารที่ใหญ่ที่สุดในโลก

หอระฆังเมืองซีอาน สัญลักษณ์สำคัญของเมืองซีอาน หอระฆังแห่งนี้ตั้งอยู่จุดศูนย์กลางของเมืองซีอาน ซึ่งได้สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1384 ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นศูนย์กลางการบังคับบัญชาการปกครองและใช้เตรียมพร้อมป้องการการโจมตีของข้าศึก สถาปัตยกรรมของหอระฆังเป็นอาคารไม้โบราณขนาดใหญ่
หอกลอง ทั้งสองสถานที่นี้ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้ ๆ กันค่ะ ซึ่งหอคอยทั้งสองนี้ถูกเรียกว่า “หอสองพี่น้อง” หอกลองถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้ในการเตือนภัยเมื่อมีสถานการณ์ฉุกเฉินและยังใช้บอกเวลาในสถานการณ์ปกติ สถาปัตยกรรมที่นี้มีการพูดถึงกันว่าไม่มีการใช้ตะปูในการก่อสร้างเลย มองลงไปจะสัมผัสได้กับทัศนียภาพที่งดงามของเมืองซีอาน