“ซีอาน เมืองที่มีอายุเก่าแก่ เกือบสามพันปี”

ซีอาน (Xian)  เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศจีนซีอาน เป็นเมืองแห่งประวัติศาสตร์ที่มีชื่อเสียงของโลกเมืองหนึ่ง ความหมาย: ความสงบสุขทางตะวันตก) เป็นเมืองหลวงของมณฑลส่านซี ในประเทศจีน และเป็นหนึ่งในเมืองสำคัญในประวัติศาสตร์จีน ในอดีตซีอานได้เป็นเมืองหลวงของ 13 ราชวงศ์ รวมทั้ง โจว ชิน ฮั่น และ ถัง ซีอานยังเป็นเมืองปลายทางของเส้นทางสายไหม ซีอานมีประวัติอันยาวนานมากกว่า 3,100 ปี โดยชื่อเดิมว่า ฉางอาน ซึ่งมีความหมายว่า “ความสงบสุขชั่วนิรันดร์”

สถานที่ท่องเที่ยวเมืองซีอาน

สุสานจิ๋นซีฮ่องเต้ สุสานโบราณมากกว่า 2,000 ปี แห่งนี้ ที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์กรยูเนสโก ซึ่งสุสานตั้งอยู่ในตำบลหลินถง ปัจจุบันรัฐบาลประเทศจีนได้ขุดพบวัตถุโบราณในสุสานแห่งนี้เป็นจำนวนมาก ที่น่าตื่นตานั้นก็คือจำนวนของกองทัพทหารที่ทำตากดินเผา เครื่องสรรพวุธ รถม้า และม้าศึก จำนวนกว่า 7,400 ชิ้น สำหรับห้องบรรจุพระบรมศพของจักรพรรดิฉินที่1นั้นจะตั้งอยู่จุดกึ่งกลางของสุสานแห่งนี้

เจดีย์ห่านป่าใหญ่ เจดีย์สูง7ชั้นโดดเด่นเป็นสง่า ที่มองเห็นมาแต่ไกลจากถนนทางตอนใต้ของเมือง คือเจดีย์ห่านป่าใหญ่ศาสนสถานโบราณ ที่แสดงถึงความรุ่งเรืองของพุทธศาสนาในแผ่นดินจีน หลังจากที่พระถังซำจั๋งเดินทางไปยังชมพูทวีป เพื่ออัญเชิญพระไตรปิฎกกลับมา ท่านก็ได้พำนักที่วัดต้าเฉียน และเป็นเจ้าอาวาสของวัดนี้ จากนั้นได้มีการสร้างเจดีย์5ชั้นภายในอาณาเขตวัด ภายหลังได้ถูกทำลายลงในสมัยพระนางอู่เจ๋อเทียน พระนางจึงมีพระบัญชาให้สร้างขึ้นใหม่เป็น10ชั้น ก่อนจะพังทลายจากแผ่นดินไหวเหลือเพียง7ชั้นดังที่เห็นในปัจจุบัน นอกจากเจดีย์ห่านป่าใหญ่ ซึ่งสามารถชมวิวข้างบนได้แล้ว ยังมีอนุสาวรีย์พระถังซำจั๋ง หอระฆังทางทิศตะวันออก หอกลองทางทิศตะวันตก พระอุโบสถที่ประดิษฐานพระพุทธรูป3องค์ หอพระถังซำจั๋งที่มีรูปปั้นสัมฤทธิ์ของท่านในท่านั่งสมาธิ การได้มานมัสการที่วิหารพันปีแห่งนี้จึงนับได้ว่าเป็นสิริมงคลต่อชีวิตอย่างยิ่ง

วัดฝ่าเหมิน วัดฝ่าเหมิน อำเภอฝูเฟิง มณฑลส่านซี เป็นวัดที่มีชื่อเสียงโด่งดัง เนื่องจากมีพระบรมสารีริกธาตุของ พระพุทธเจ้าศากยมุนี ตั้งประดิษฐานอยู่ เมื่อเดือนเมษายน 1987 นักโบราณคดีจีนได้พบวัง ใต้ดินวังหนึ่งภายใต้ฐานเจดีย์วัดฝ่าเหมินในการบูรณะซ่อมแซมเจดีย์องค์นี้ โบราณวัตถุ อันล้ำค่าที่เก็บไว้ในวังใต้ดินทำให้ผู้คนทั่วโลกรู้สึกทึ่ง จึงถือกันว่า เป็นสิ่งสำคัญอีก ประการหนึ่งที่ได้ค้นพบหลังหุ่นทหา รและม้าสมัยจิ๋นซีฮ่องเต้ในมณฑลส่านซีของจีน

City Wall อิฐก้อนแรกของกำแพงเมืองอันแข็งแกร่งแห่งนครซีอาน ถูกเรียงบนผืนดินในราชวงศ์ฮั่น จนได้ชื่อว่าเป็นนครแห่งแรกของอาณาจักรจีนที่มีกำแพงเมือง ผ่านไปหลายศตวรรษการต่อเติมสืบกันมาทำให้กำแพงเมืองซีอาน กลายเป็นกำแพงเมืองเก่าที่สมบูรณ์ที่สุดของจีน และเป็นหนึ่งในปราการป้องกันทางทหารที่ใหญ่ที่สุดในโลก

หอระฆังเมืองซีอาน สัญลักษณ์สำคัญของเมืองซีอาน หอระฆังแห่งนี้ตั้งอยู่จุดศูนย์กลางของเมืองซีอาน ซึ่งได้สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1384 ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นศูนย์กลางการบังคับบัญชาการปกครองและใช้เตรียมพร้อมป้องการการโจมตีของข้าศึก สถาปัตยกรรมของหอระฆังเป็นอาคารไม้โบราณขนาดใหญ่
หอกลอง ทั้งสองสถานที่นี้ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้ ๆ กันค่ะ ซึ่งหอคอยทั้งสองนี้ถูกเรียกว่า “หอสองพี่น้อง” หอกลองถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้ในการเตือนภัยเมื่อมีสถานการณ์ฉุกเฉินและยังใช้บอกเวลาในสถานการณ์ปกติ สถาปัตยกรรมที่นี้มีการพูดถึงกันว่าไม่มีการใช้ตะปูในการก่อสร้างเลย มองลงไปจะสัมผัสได้กับทัศนียภาพที่งดงามของเมืองซีอาน

ทัวร์ซีอาน หูโข่ว ปอลั่งกู่ หัวซาน 5วัน4คืน

กำหนดการเดินทาง       18 – 22 มีนาคม 2563 2 – 6 เมษายน 2563 2 – 6 พฤษภาคม 2563 อลังการน้ำตกหูโข่ว ชมเขาหัวซาน ดินแดนสูงสะท้านแห่งแผ่นดินจีน ชมความงดงามอันน่าทึ่งของ แนวหินจี้เปียน ทัวร์ท่องเที่ยว  ไม่ลงร้านรัฐบาล ช้อปปิ้งที่ถนนมุสลิม สายการบิน บินไทยแอร์เอเชีย  ( FD ) บนเครื่องมี อาหารเสริฟ ทั้งไปและกลับ + พร้อมน้ำหนัก ท่านละ 20 กก.

ทัวร์เจิ้นโจว หยุนไถซาน ไคเฟิง ลั่วหยาง 7วัน5คืน

แหล่งอารยธรรมเก่าแก่ ดินแดนแห่งประวัติศาสตร์ 7วัน 5คืน เที่ยว เมืองเจิ้นโจว เมืองเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานถึง 3,500 ปี ชมศาลเปาบุ้นจิ้น สร้างขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติของขุนนางผู้มีความซื่อสัตย์ยุติธรรม เที่ยว อุทยานหยุนไถซาน อุทยานสวรรค์ แหล่งท่องเที่ยวระดับ 5A ที่ได้รับขนานนามว่า ‘จิ่วไจ้โกวน้อย ชม ถ้ำหินหลงเหมิน ถ้ำที่ถูกแกะสลักเป็นรูปพระพุทธเจ้า เทวดา นางฟ้า ทวารบาล ชม วัดม้าขาว หรือ วัดไป๋หม่า สร้างขึ้นเมื่อสมัยราชวงศ์ฮั่น ไม่ลงร้านรัฐบาล

หยุนไถซาน ถ้ำหลงเหมิน น้ำตกหูโข่ว สุสานจิ๋นซี 7วัน

รายการท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ ณ ประเทศจีน เจิ้งโจว–หยุนไถซาน-ลั่วหยาง–หูโคว่–ซีอาน 7วัน กำหนดการเดินทาง           17 – 23 พฤษภาคม 2562                                           7-13 มิถุนายน  / 21 -27 มิถุนายน 2562        

ทัวร์ซีอาน น้ำตกหูโขว่ แกรนด์แคนยอนจี้เปียน หยานอาน 6วัน

ทัวร์จีนเส้นทางประวัติศาสตร์ ซีอาน น้ำตกหูโขว่ จี้เปียน หยานอาน 6วัน ตามรอยประวัติศาสตร์สุสานจักรพรรดิจิ๋นซี อลังการน้ำตกหูโข่ว ชมฐานทัพกองกำลังคอมมิวนิสต์แดง แกรนด์แคนยอนเมืองจี้เปียน ทัวร์ท่องเที่ยว  ไม่ลงร้านรัฐบาล

ทัวร์เส้นทางสายไหม หุบเขาสายรุ้งจางเย่ เจียอี้กวน ตุนหวง 7วัน 6คืน

ทัวร์ฺซีอาน หลันโจว จางเย่ เจียอี้กวน ตุนหวง 7วัน 6คืน เส้นทางสายไหม จากฉางอาน สู่ ตุนหวง  ชมสุสานจิ๋นซีสุดยิ่งใหญ่อลังการ  มหัศจรรย์หุบเขาสายรุ้งจางเย่  กำแพงเมืองจีนด่านสุดท้ายที่เจียอี้กวน ชมโอเอซิสกลางทะเลทราย