AUTUMN ปากีสถาน 9วัน7คืน

Autumn Pakistan  9วัน 7 คืน  คาราโครัมไฮเวย์  Eight Wonder of the world ดินแดนอารยธรรม เส้นทางพรมแดนที่สูงที่สุดในโลก สวรรค์ของนักถ่ายภาพ     เดินทางช่วงใบไม้เปลี่ยนสี เดือนตุลาคม – เดือนพฤศจิกายน วันที่ เส้นทาง พัก 1 26ตค.65 กรุงเทพฯ – อิสลามาบัด   TG349   BKK-ISB  19.00-22.10 Blue Area : De pape 2 27ตค.65 อิสลามาบัด – คาราโครัมไฮเวย์ – จุดตัดของ 3 แนวเทือกเขา   – นาราน – นารานบาร์ซ่า One Naran hotel 3 28ตค.65…

เจาะลึก ปากีสถาน 12วัน10คืน

Autumn Grand Pakistan  12วัน 10 คืน  คาราโครัมไฮเวย์  Eight Wonder of the world ดินแดนอารยธรรม เส้นทางพรมแดนที่สูงที่สุดในโลก สวรรค์ของนักถ่ายภาพ     เดินทางช่วงใบไม้เปลี่ยนสี เดือนตุลาคม – เดือนพฤศจิกายน วันที่ เส้นทาง พัก 1 26 OCT 22 กรุงเทพฯ – อิสลามาบัด TG349   BKK-ISB  19.00-22.10 Blue Area : De pape 2 27 OCT 22 อิสลามาบัด – กิลกิต Gilgit lodge hotel 3 28 OCT 22 กิลกิต –…