เมืองลี่เจียง

ลี่เจียง  丽江市  เป็นเขตการปกครองที่ประกอบด้วยส่วนที่เป็นเขตเมืองและเขตชนบททางตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน  มีย่านเมืองเก่าลี่เจียงที่มีชื่อเสียงมาก ซึ่งมีชื่ออย่างเป็นทางการว่า เมืองเก่าต้าเหยียน (大研, Dàyán)

สถานที่ท่องเที่ยวของเมืองลี่เจียง

เมืองโบราณลี่เจียง เมืองเก่ากว่า 800 ปี เป็นเมืองที่เป็นที่ตั้งรกรากของชาวหน่าซี หรือนาซี มาตั้งแต่สมัยโบราณ เมืองนี้ยังได้รับการขนานนามว่า “เวนิสแห่งตะวันออก” และเป็นเมืองมรดกโลกอีกด้วย และเมืองโบราณลี่เจียงเองก็ยังคงรักษาความงามในอดีตไว้ได้เป็นอย่างดี มีทางเดินที่ปูด้วยหินอัดแน่น อาคารไม้แบบจีนโบราณ ลำธารที่ไหลผ่านเกือบทุกหลังคาเรือน สะพานโค้งหินเก่าแก่ ต้นหลิวริมลำธารที่กิ่งใบลู่ไหวไปตามสายลม ถนนแต่ละสายในเขตเมืองเก่าจะมาบรรจบกันที่ตลาดสี่เหลี่ยม “ซื่อฟางเจีย” ศูนย์กลางการซื้อขายสินค้า

เมืองโบราณลี่เจียง

เมืองโบราณลี่เจียง

ภูเขาหิมะมังกรหยก  玉龙雪山 ไฮไลท์ของเมืองลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยกประกอบด้วยยอดเขา12 ยอด  ยอดเขาหลักที่มีความสูง 5,596 เมตรจากระดับน้ำทะเลนั้นยังคงเป็นยอดเขาที่ยังไม่มีมนุษย์สามารถพิชิตได้ โดยน่าซีที่เป็นชาวพื้นเมืองของลี่เจียงนั้นเชื่อว่าภูเขาหิมะมังกรหยกเป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์

ภูเขาหิมะมังกรหยก

ภูเขาหิมะมังกรหยก

ภูเขาหิมะมังกรหยก

♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦

สระน้ำมังกรดำ  หรือที่รู้จักกันว่า สวนยวี่เฉวียน (玉泉) ตั้งอยู่ในตัวเมืองลี่เจียง ห่างจากตัวเมืองเก่าลี่เจียงไปทางทิศเหนือประมาณ 1 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 11,390 ตารางเมตร สระน้ำมังกรดำมีจุดเด่นที่ความใสของน้ำที่ใสราวกับมรกต นอกจากนี้ ภายในสวนยังมีการสถาปัตยกรรมต่าง ๆ ที่ผสมผสานวัฒนธรรมของชาวฮั่น ทิเบต และน่าซี ไว้ด้วยกัน

อุทยานน้ำหยก เป็นสถานที่แสดงวัฒนธรรมของ  ชนเผ่านาซีกลมกลืนกับธรรมชาติ ประกอบด้วยประตูสวรรค์ ซึ่งมีรูปปั้นแกะสลักด้วยไม้ข้างขวาเป็นพ่อ ข้างซ้ายเป็นแม่ และน้ำตกมังกร ที่ไหลหลั่งไปตามไหล่เขา แบ่งเป็น 3 ชั้น ชั้นแรกชื่อว่า มังกรออกถ้ำ ชั้นที่สองชื่อว่า มังกรเล่นน้ำ ชั้นที่สามชื่อว่า มังกรโบยบิน และยังมีต้นไม้เทวดา ซึ่งเป็นที่สักการะบูชา ของคนในพื้นที่มีอายุมากกว่า 500 ปี

โค้งแรกแม่น้ำแยงซี  เกิดจากแม่น้ำแยงซี หรือที่คนจีนเรียกว่า แม่น้ำฉางเจียง ที่ไหลลงมาจากที่ราบสูงชิงไห่-ทิเบต มากระทบกับภูเขาไห่หลอ ทำให้ทิศทางของแม่น้ำหักโค้งไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ จนเกิดเป็นโค้งน้ำที่สวยงาม

โค้งแรกแยงซีเกียง

ช่องเขาเสือกระโจน หรือ ช่องแคบเสือกระโจน ซึ่งตั้งอยู่ระหว่างทางแยกของเมืองลี่เจียงและเมืองจงเตี้ยน เป็นหุบเขาในช่วงที่แม่น้ำแยงซีไหลลงมาจากจินซาเจียง (金沙江, แม่น้ำทรายทอง) น้ำบริเวณนี้ไหลเชี่ยวมาก ช่วงที่แคบที่สุดมีความกว้างเพียง 30 เมตร ตามตำนานเล่าว่า ในอดีตช่องแคบนี้มีเสือกระโดดข้ามไปยังฝั่งตรงข้ามได้ เนื่องจากกลางแม่น้ำบริเวณนี้มีหินที่เรียกว่า “หินเสือกระโดด” ซึ่งก้อนหินมีความสูงกว่า 13 เมตร จึงเป็นที่มาของชื่อ “ช่องเขาเสือกระโดด”

ช่องเขาเสือกระโจน

ช่องเขาเสือกระโจน

ทัวร์คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก แชงกรีล่า 6วัน

กำหนดการเดินทาง   20-25 ตุลาคม 2561 (วันหยุดปิยมหาราช) ขึ้นกระเช้าใหญ่ ชมภูเขาหิมะมังกรหยก อลังการโชว์จางอวี้โหมว ชม สุดยอดเมืองโบราณ เมืองมรดกโลกลี่เจียง เมืองโบราณต้าหลี่ เมืองโบราณจงเตี้ยน และ เมืองโบราณซู่เหอ ชม ทะเลสาบนาปาไห่ ทะเลสาบที่รายล้อมไปด้วยหุบเขา ชม วัดลามะซงจ้านหลินได้ชื่อว่าพระราชวังโปตาลาน้อย ชม ช่องแคบเสือกระโจน ช่องแคบที่ลึกที่สุดในโลก  ชมอุทยานน้ำหยก แสดงถึงวัฒนธรรมของชนเผ่านาซีที่กลมกลืนกับธรรมชาติ ชมวัดหยวนทงวัดใหญ่ที่สุดแห่งเมืองคุนหมิง โดยสายการบินไทย **บินภายใน 1 ขา** พัก โรงแรมระดับห้าดาว