เมืองปากว้าเฉิง เท่อเคอซือ

แกรนด์แคนยอนคั่วเคอซู ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเมืองเท่อเค่อซือ ด้วยชั้นหินที่ทับถมกัน และมีนํ้าที่ไหลมาจากเทือกเขาเทียนซาน กัดเซาะหลายร้อยล้านปี มีแม่นํ้ากว้างลักษณะคดเคี้ยวในผาสูงชัน ล้อมรอบด้วยภูเขาที่สลับทับซ้อนเกิดเป็นแคนยอนและภูมิทัศน์อันงดงามมากมาย

ทุ่งหญ้าคาลาจุ้น ทุ่งหญ้าแห่งนี้ตั้งอยู่สูงกว่านํ้าทะเลประมาณ 1,600-2,000 เมตร Kalajun เป็นภาษาคาซัคแปลว่า ทุ่งหญ้าสีดํา โดยเหตุที่ว่า ทุ่งหญ้าแห่งนี้มีเนินสูงๆ ตํ่าๆ เสมือนหนึ่งมหาสมุทรดอกไม้ ซินเจียงจึงได้ชื่อว่าเป็นสวนหลังบ้านของประเทศจีน ภูเขาทิวทัศน์ที่สวยงาม มีดอกไม้ป่านานาชนิด เต็มเทือกเขาและที่ราบ