โฮฮอท

เมืองโฮฮอท ซึ่งตั้งอยู่บริเวณรอบนอกของทะเลทรายโกบี บนที่ราบสูงชายขอบทุ่งหญ้าแห่งมองโกเลีย เมืองนี้ถูกก่อตั้งขึ้นโดยอัลตานข่าน เพื่อให้เป็นถิ่นฐานอิสระของชาวมองโกล ปัจจุบันเป็นเมืองหลวงของเขตปกครองตนเองชนชาติมองโกเลียใน

ทุ่งหญ้าซีลามู่หยิน เมื่อท่านเดินทางมาถึง จะมีสาวชาวมองโกล ออกมาต้อนรับท่านด้วยเหล้ามองโกล ซึ่งทุ่งหญ้าซีลามู่เหยินเป็นทุ่งหญ้าเขียวขจีประดุจพรมสีเขียวที่ปูทอดไปจนจรดเส้นฟ้าดินแดนแห่งนี้เป็นเขตปศุสัตว์ที่มีชื่อเสียง เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ม้าและวัวพันธุ์ดี

พิพิธภัณฑ์มองโกเลีย สถานที่ท่องเที่ยวระดับ 4A ตั้งอยู่ติดกับโรงละครขนาดใหญ่ ซึ่งสร้างแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคม ปี 2007 แบ่งเป็นส่วนจัดการแสดงทั้งสิ้นถึง 6 ชั้น มีพื้นที่ 51,350 ตาราง เมตร จัดแสดงประวัติเรื่องราววิถีชีวิตของชนเผ่าพื้นเมืองตั้งแต่โบราณ รวมทั้งวัตถุโบราณอีก มากมาย

Meidaizhao เดิมเป็นวัดโซ่วหลิง เป็นสถานที่สำคัญ สร้างขึ้นสมัยราชวงศ์หมิง (Ming Dynasty) ในปี 1575 เพื่อเป็นพระราชวังที่ประทับของกษัตริย์ประกอบพิธีกรรมทางพุทธศาสนา และถวายเป็นพุทธบูชาครอบคลุมพื้นที่กว่า 4,000 ตารางเมตร ล้อมรอบด้วยแนวกำแพงยาว 681 เมตร มีหอนาฬิกาอยู่บนกำแพงทั้ง 4 ด้าน

เนินทรายเสี่ยงซานวาน ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของทะเลทรายคู่ปู้ฉี เป็นทะเลทรายที่ทอดตัวยาวทางตอนใต้ของแม่น้ำเหลือง มีความยาว 400 กิโลเมตรจากตะวันตกไปยังตะวันออก กว้าง 50 กิโลเมตร รวมพื้นที่ 16,756 ตารางกิโลเมตร รอยต่อระหว่างที่ราบเขียวขจีกับเนินทรายเสี่ยงซาวาน จะมีหน้าผาทรายที่มีความสูง 110 เมตร มีความลาดชัน 45 องศา

สุสานเจงกิสข่าน สุสานมหาบุรุษแห่งสงครามทะเลทรายที่มีชื่อเสียงก้องโลก อยู่กลางใจเมืองจัตุรัสกว้างใหญ่ บนเนื้อที่ 1,500 ตารางกิโลเมตร มีอนุสาวรีย์จักรพรรดิเจงกิสข่านทรงม้าศึกตั้งอยู่อย่างสง่างามอยู่ใจกลางเมือง ซึ่งอดีตจักรพรรดิ์เจงกิสข่านได้รับสมญานามผู้ประกาศอิสรภาพแก่มองโกเลีย เมื่อปี 1921 หอที่ระลึกเจงกีสข่าน รูปทรงแปดเหลี่ยมสูง 20 เมตร หลังคาสร้างเป็นสถาปัตยกรรมแบบมองโกล ประดับกระจกสีเหลืองและสีน้ำเงินแวววาม ภายในมีรูปปั้นของเจงกีสข่าน และรูปที่แสดงชีวประวัติ

เขตเมืองใหม่คังปาสือ ซึ่งทางเมืองออร์ดอสได้ออกแบบสร้างเขตคังปาสือขึ้นมา ให้มีความทันสมัยเพื่อรองรับประชากรที่เพิ่มขึ้น และเพื่อดึงดูดเจ้าของบริษัทเหมืองแร่เข้ามาลงทุนทำเหมืองถ่านหิน, ธาตุหายาก และขุดก๊าซในเมืองแห่งนี้อีกด้วย

ทัวร์มองโกเลียใน โฮฮอท ออร์ดอส ดินแดนเจงกิสข่าน 6วัน5คืน

สัมผัสดินแดนทุ่งหญ้า ทะเลทรายกว้างใหญ่ Inner Mongolia ตะลุยเนินทรายเสี่ยงซาวาน ขี่อูฐท่องทะเลทรายคูบูฉี ชมสุสานเจงกิสข่าน มหาบุรุษแห่งสงครามทะเลทราย สัมผัสวิถีชีวิตชาวทุ่งหญ้ามองโกล พักกระโจมมองโกล ( เกอร์ ) 1 คืน

ทัวร์มองโกเลียใน สุสานเจงกิสข่าน ไท่หยวน ต้าถง 6วัน 4คืน

ช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการไปท่องเที่ยว : กรกฎาคม-กันยายน ของทุกปี ถ้ำพุทธศิลป์ (วัดหยุนกั่งสือคู) ซึ่งภายในมีถ้ำ 53 ถ้ำ ในพื้นที่นี้มีรูปประติมากรรมพระพุทธรูปต่างๆกว่า 51,000 รูป เยี่ยมชมชาวบ้านของมองโกล ชมความเป็นอยู่ของชนพื้นเมืองเร่ร่อนมองโกล ที่มีชีวิตที่เรียบง่ายในการกินอยู่ สุสานเจงกิสข่าน สุสานมหาบุรุษแห่งสงครามทะเลทรายที่มีชื่อเสียงก้องโลก อยู่กลางใจเมืองจัตุรัสกว้างใหญ่ บนเนื้อที่ 1,500 ตารางกิโลเมตร